Kerkelijk Leven

 

Waarde
Hervormde Gemeente

Predikant:  Vacant
Consulent: Ds. P de Graaf 
                    Telefoon: 06 18511090
                    E-mail: hugodegroot2@kpnmail.nl
Scriba:        Mw. C. Noordam-Boot
                    Telefoon: 0113 502972
                     E-mail: Inoordam@zeelandnet.nl

Zondag 21 juli
10.00 uur: ds. A.A.S. ten Kate, Bergen op Zoom
Autodienst: dhr. G. Vreeke, tel. 502823
Bloemendienst: mw. A. Cornelisse-Blaauwkamer
Crèche/Zondagsschool: Joëlle tel: 06-15375119 of Jeannine 06-11344354

Zondag 28 juli
10.00 uur: ds. F. van Vliet, Zaamslag
Autodienst: mw. H. van Houte-van Oeveren, tel. 06-12186568
Bloemendienst: mw. E. Balkestein-Oskam en mw. I. Weststrate
Crèche/Zondagsschool: Joëlle tel: 06-15375119 of Jeannine 06-11344354

Zondag 4 augustus
10.00 uur: ds. P. de Graaf, Kruiningen
Autodienst: dhr. M. de Kunder, tel. 501515
Bloemendienst: mw. C. Jacobusse-Kootstra en mw. M. van Weele-Zuidweg
Crèche/Zondagsschool: Joëlle tel: 06-15375119 of Jeannine 06-11344354
Koffiedrinken in de Wandelkerk

Bij de diensten
Aanstaande zondag hoopt dominee Ten Kate het Brabantse land te verlaten om het evangelie te verkondigen in onze gemeente. Hij is voor ons een bekend gezicht en zijn stem heeft al vele keren in Waarde geklonken. Dat geldt ook voor dominee Van Vliet die al decennialang bij tijd en wijle in onze gemeente de dienst heeft geleid. Onze consulent die op de 1e zondag van de maand augustus in ons midden hoopt te zijn kan inmiddels blindelings de weg naar onze kerk vinden. Na de dienst op 4 augustus drinken we met elkaar koffie in de Wandelkerk.
GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN.

Omzien naar elkaar
De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin, bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

Verantwoording Diaconie juni
De collectes voor de Diaconie hebben in de maand juni in totaal € 678,05 opgebracht. Dit is inclusief € 204,40 voor Stichting Embrace op 2 juni en € 168,90 voor Beeld en Geluid op 16 juni. Er is 1 gift van € 5,- voor de bloemendienst ontvangen.
Alle gevers hartelijk dank.

Verantwoording Kerkbeheer
De collectes over de maand mei hebben voor het Kerkbeheer € 857,45 opgebracht en over de maand juni € 823,25. 
Voor het Verjaardagfonds is over mei € 120,-- ontvangen en over juni € 60,--.
Alle gevers hartelijk dank.

Save de date
Zondag 15 september staat in het teken van de start van het winterwerk. Dat is natuurlijk een bijzondere dienst die we met zoveel mogelijk gemeenteleden willen houden. Daarom de oproep om deze zondag in uw geheugen te prenten en/of in de agenda te noteren. In een volgend Kerkelijk Leven kunt u nadere informatie verwachten.

Agenda
23 juli   19.30 - 20.30 uur   Hervormde Kerk: moment van bezinning en gebed
30 juli   19.30 - 20.30 uur   Hervormde Kerk: moment van bezinning en gebed
  6 aug  19.30 - 20.30 uur  Hervormde Kerk: moment van bezinning en gebed

Collectes
Wij roepen u op uw giften voor diaconie en kerkbeheer over te maken op de onderstaande rekeningnummers. U kunt uw giften ook kwijt in de collectezakken bij de uitgang.

Het rekeningnummer van de diaconie is:
NL97 RABO 0173 9589 82

Het rekeningnummer van kerkbeheer is:
NL81 RABO 0333 6039 07

U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 2 augustus inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl). Dat nummer is voor drie weken.                                                                                                                                                                                                                                       De kerkenraad
 

terug

jsItem