TopImage
Dokus

In de activiteiten van de gemeente staan de zondagse kerkdiensten centraal.
In zo’n kerkdienst vieren we dat God met ons wil omgaan in goedheid en genade, door Jezus Christus onze Heer.
We geven samen eer aan God in woord, lied en gebed en overdenken wat Hij ons geeft.
Daarom heten kerkdiensten ook wel erediensten.

Votum

De kerkdienst begint altijd met het votum, dat is een belijdenis van afhankelijkheid. We spreken onze afhankelijkheid uit van de God die we ontmoeten: „Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.”

Vrede-/zegengroet

Namens God zelf spreekt de voorganger een groet uit voor de gemeente. God heeft immers beloofd ons in Jezus’ naam te willen ontvangen. Bijvoorbeeld: „Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer, Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest.”

Liederen

In een kerkdienst wordt veel (samen) gezongen. In zo’n lied zingt de gemeente over hoe goed en indrukwekkend God is, of ze reageert ermee op een woord van Hem, of de gemeenteleden zingen elkaar toe en vertellen al zingende over wat God doet en wie Hij is.

Gebeden

In een gebed richt de gemeente zich tot God en spreekt ze Hem aan. Sommige gebeden hebben een eigen doel, bijvoorbeeld de vraag om goed te kunnen luisteren en meedoen in de eredienst of het doel van belijdenis van schuld. Altijd wordt in een kerkdienst ook voorbede gedaan. Daarin wordt God gevraagd om te zorgen voor bekende en onbekende mensen, voor de samenleving en de wereld, voor bijzondere gebeurtenissen, ja voor wat ook maar de aandacht vraagt.

Bijbellezing

Iedere eredienst wordt uit de Bijbel voorgelezen. Via de Bijbel spreekt God nog vandaag tot ons. Daar luisteren we naar en denken er over na.

Preek

In de preek wordt een gedeelte uit de Bijbel of een onderwerp uit de christelijke leer uitgewerkt, overdacht en zo dicht mogelijk bij de mensen gebracht. Het is de bedoeling dat we zo steeds meer onder de indruk komen van wie God is en wat Hij voor ons gedaan heeft en doet.

Inzameling van gaven

Als teken van dank voor wat God geeft, geeft de gemeente iedere dienst geld voor een bepaald doel. Dat kan een goed doel in de kerk zelf zijn, maar vaak is het ook bestemd voor hulp aan anderen.

Zegen

De laatste handeling in de kerkdienst is altijd dat de voorganger namens God de zegen geeft. Bijvoorbeeld: „De genade van de Here Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.” Wie vertrouwt op God mag er zeker van zijn dat Vader, Zoon en Geest hem of haar zullen begeleiden, het leven door. Dat maakt dat het leven er toch anders uitziet.

Zie ook: De bijbel