< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.


Predikant: Vacant

Consulent: Ds. P de Graaf, Hugo de Grootstraat 2, 4416 EG Kruiningen 0113-785227

Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113- 502972

Zondag 21 februari, 1e Lijdenszondag
10.00 uur: mw. drs. P.A. Roggeband-Baaij, Tholen
Diaconiecollecte: PanBi
                                                
Zondag 28 februari, 2e Lijdenszondag
10.00 uur: dhr. R. Favier, Groot-Ammers

Bij de diensten
Tot een nader te bepalen datum, zullen de diensten alleen te beluisteren zijn. Helaas laat de situatie het nog niet toe om grotere groepen mensen bij elkaar te brengen. De uitzendingen worden weer verzorgd uit de (onverwarmde) kerk.
Op zondag 21 februari zal de dienst verzorgd worden door mw. drs. Roggebrand-Baaij uit Tholen. Zij is voor ons geen onbekende. De volgende zondag, 28 februari, zijn we verheugd, dat we voor ons een oude bekende weer eens mogen begroeten als voorganger, nl. Rob Favier uit Groot Ammers. Een aantal jaren geleden al kwam hij als voorganger om ons niet alleen toe te spreken, maar ook toe te zingen. We hopen weer op zo’n inspirerende dienst. Het is wel heel jammer dat dit via de uitzending gaat uit een lege kerk.
Ondanks de gegeven situatie wensen we u gezegende diensten.

Pastoraat
We vragen u om de mensen die lijden door rouw, ziekte of andere omstandigheden te gedenken in gebed.

Zondag 21 februari: PanBi
Het doel van Stichting PanBi is het verlenen van financiële, materiële en persoonlijke hulp aan kansarme kinderen en aan mensen in de minderheidsbevolkingsgroepen die in Zuidoost-Azië leven. Om dit te kunnen bereiken zijn twee projecten opgezet: het Hoop-Voor-Kinderen-project (HVK) en het Familie-In-Nood-project (FIN).
Lokale mensen en lokale middelen worden ingezet om deze doelen te bereiken. Persoonlijke contacten hebben altijd de basis gevormd van het werk. Stichting PanBi wil bewust kleinschalig blijven. Hierdoor kunnen donaties volledig op de plaats van bestemming besteed worden.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand januari in totaal € 522,-- opgebracht. Dat is inclusief € 94,50 voor de Stichting Walk Inn te Goes, welke samenwerkt met het Leger des Heils, € 184,50 voor het verminderen van de uitgaven voor de kerktelefoon en € 102,-- voor Moqimi. Verder is er een gift van € 10,-- ontvangen voor algemene doeleinden.
Alle gevers heel hartelijk dank.

Verantwoording collectes kerkbeheer
De collecten over de maand januari hebben voor het kerkbeheer € 390,-- opgebracht. Alle gevers hartelijk dank.

Een moment voor gebed
Op woensdag 3 maart hopen we u/jullie (weer) te ontmoeten tijdens onze maandelijkse gebedstond. Samen of alleen bidden in het huis van onze Vader voor onderwerpen die dan ter sprake komen.
Ons kerkgebouw is hiervoor geopend van 20:00 tot 21:00 uur. Ook niet gemeenteleden zijn van harte welkom.

Zondag 28 februari 2021: Zendingscollecte Kerk in Actie: Libanon
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten. Met uw bijdrage aan de collecte geeft u studenten uit het Midden-Oosten de kans Gods woord in hun eigen land en gemeente te verspreiden.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL54 RABO 0333 6427 08 t.n.v. Zendingscommissie Hervormde Gemeente Waarde. Hartelijk bedankt.

Collectes
Door omstandigheden hebben we nog steeds een andere vorm van kerkdienst houden. Collecteren in de diensten is daarom maar beperkt mogelijk. Wij roepen u op om uw gift over te maken naar diaconie of kerkbeheer.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL97 RABO 0173 9589 82.
Het rekeningnummer van kerkbeheer is: NL81 RABO 0333 6039 07.
U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Agenda
3 maart  van 20.00 - 21.00 uur  Herv. Kerk:  een moment voor gebed

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 26 februari inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl). Dit is een nummer voor 3 weken.

De kerkenraad