< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.


Predikant: Vacant

Consulent: Ds. P de Graaf, Hugo de Grootstraat 2, 4416 EG Kruiningen 0113-785227

Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113- 502972

Zondag 28 maart, Palmzondag
10.00 uur: dhr. A. Verschoor, Wemeldinge
Diaconiecollecte: Voedselbank De Bevelanden

Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag, Heilig Avondmaal
19.00 uur: ds. T.W. van Bennekom, Goes

Zondag 4 april, Eerste Paasdag
10.00 uur: ds. A.A.S. ten Kate, Bergen op Zoom

Zondag 11 april
10.00 uur: ds. L. de Ronde, Kruiningen

Bij de diensten
Tot een nader te bepalen datum, zullen de diensten alleen te beluisteren zijn. Helaas laat de situatie het nog niet toe om grotere groepen mensen bij elkaar te brengen. We hopen echter wel dat hierin snel verandering komt.
Op zondag 28 maart zal de dienst geleid worden door dhr. Verschoor uit Wemeldinge. Op vrijdag 2 april is het Goede Vrijdag en is er een dienst om 19.00 uur. We staan dan stil bij de het lijden van Jezus aan het kruis, waarmee hij onze zonden op zich neemt. Dit willen wij vieren met het houden van het Heilig Avondmaal, als de situatie het toe laat om de kerk weer te bezoeken. De opstanding van Jezus vieren we op Eerste Paasdag, 4 april, in een dienst, die geleid zal worden door ds. ten Kate uit Bergen Op Zoom. De week daarna, op 11 april komt uit Kruiningen, ds. de Ronde de dienst leiden bij ons.

Bijzondere collecte
Zondag 28 maart is de diaconiecollecte bestemd voor Voedselbank De Bevelanden.
Op Noord- en Zuid-Beveland leven ongeveer 3900 huishoudens al langere tijd in armoede. Een deel van die gezinnen leeft onder de armoedegrens en is niet in staat rond te komen. Deze mensen wil de Voedselbank helpen door aan hen wekelijks een gratis voedselpakket te verstrekken. Dit pakket wordt tijdelijk uitgereikt en is bedoeld als aanvulling op de eigen boodschappen. In deze Coronaperiode loopt de voedselvoorziening richting de Voedselbank nog moeilijker.

Verantwoording collectes kerkbeheer
De collectes over de maand februari hebben voor het kerkbeheer € 383,-- opgebracht. Ook was er nog een gift via de bank van € 45,38.
Alle gevers hartelijk dank.

Kerktuin
We kunnen u meedelen, dat de beplanting van de kerktuin is uitgebreid met 4 gele kornoeljes. Dit zijn dezelfde soort bomen, die bij de ingang van de kerk net buiten het hek staan. Op deze manier hebben we een net sluitend geheel. Dit is herbeplanting, die nodig was na het rooien van de lindebomen bij de ingang.

Een moment voor gebed
Op woensdag 7 april hopen we u/jullie (weer) te ontmoeten tijdens onze maandelijkse gebedstond. Samen of alleen bidden in het huis van onze Vader voor onderwerpen die dan ter sprake komen.
Ons kerkgebouw is hiervoor geopend van 19.30 tot 20.30 uur. Ook niet gemeenteleden zijn van harte welkom.

Collectes
Door omstandigheden hebben we nog steeds een andere vorm van kerkdienst houden. Collecteren in de diensten is daarom maar beperkt mogelijk. Wij roepen u op om uw gift over te maken naar diaconie of kerkbeheer.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL97 RABO 0173 9589 82.
Het rekeningnummer van kerkbeheer is: NL81 RABO 0333 6039 07.
U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Agenda
7 april  van 19.30 - 20.30 uur  Herv. Kerk:  een moment voor gebed

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 9 april inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl). Dit nummer geldt voor drie weken.

De kerkenraad