< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Vacant.

Consulent: Ds. P. de Graaf, Hugo de Grootstraat 2,
4416 EG Kruiningen
Telefoon 0113 785227 of 06 18511090

Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6,
4414 BK Waarde
Telefoon 0113 502972

Zondag 31 juli
10.00 uur: ds. A. Jobsen, Goes
Autodienst: mw. H. van Houte-van Oeveren, tel. 501244
Bloemendienst: mw. A. Cornelisse-Blaauwkamer en mw. J. de Leeuw-Westdorp

Zondag 7 augustus
10.00 uur: ds. P. de Graaf, Kruiningen
Autodienst: dhr. M. de Kunder, tel. 501515
Bloemendienst: mw. C. Jacobusse-Kootstra en mw. M. van Weele-Zuidweg
Na de dienst is er koffiedrinken

Zondag 14 augustus
10.00 uur: dhr. A. den Hollander, Hansweert
Autodienst: dhr. W. de Leeuw, tel. 501286
Bloemendienst: mw. J. Vreeke-Krijnsen en mw. W. van de Velde-Haan

Bij de diensten
De komende drie zondagen zijn het allemaal voorgangers uit Zeeland die het evangelie in onze gemeente hopen te verkondigen.
Goede en gezegende diensten gewenst.

Omzien naar elkaar
De zieken in het Hospice, thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin, bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand juni in totaal € 450,25 opgebracht. Dat is inclusief een bedrag van € 170,30 voor beeld en geluid. Verder ontvangen een gift van € 5,-- en voor de bloemendienst € 30,--.
Alle gevers hartelijk dank.

Start winterwerk
Zondag 18 september staat geheel in het teken van de start van het winterwerk. Op deze zogenaamde Startzondag hopen we in een bijzondere dienst het winterwerk onder de aandacht te brengen en naast de dienst nog ontmoetingsactiviteiten te organiseren. Als kerkenraad buigen we ons op dit moment over de invulling van deze Startzondag. Belangrijk is dat u / jij deze datum alvast in de agenda noteert. In de hoop en het vertrouwen dat Covid geen blokkades meer opwerpt hopen we het komende seizoen allerlei gemeentelijke activiteiten te organiseren voor zowel de jeugd als ook voor de ouderen. Als kerkenraad nodigen wij jullie / u uit om ideeën van activiteiten aan te dragen om zo jullie / uw verlangens mogelijk een plek te geven in het winterwerk. We zouden het fantastisch vinden als we die ideeën voor 31 augustus van u / jullie zouden kunnen ontvangen. Doe dat per mail of app naar de scriba of klamp een ambtsdrager of uw consulent aan. Alvast heel hartelijk dank voor het meedenken.

Agenda
3 augustus            20.00 uur              "MeerWaarde": een moment voor gebed

Collectes
Voorlopig blijven we nog aangepast collecteren. Dat wil zeggen alleen bij de uitgang. We roepen u daarom op om uw gift over te blijven maken naar diaconie en kerkbeheer.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL97 RABO 0173 9589 82.
Het rekeningnummer van kerkbeheer is: NL81 RABO 0333 6039 07.
U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 12 augustus inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl). Dit nummer is voor drie weken.

De kerkenraad