< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Vacant.

Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 20 juni

10.00 uur: dhr. R. Favier, Groot-Ammers

Diaconiecollecte: Kerktelefoon

 

Zondag 27 juni

10.00 uur: ds. A. Jobsen, Goes

Diaconiecollecte: Samen in actie tegen corona

 

Zondag 4 juli

10.00 uur: dhr. P.C. Morée, Wemeldinge

 

Bij de diensten

Gelukkig is de situatie rondom corona heel positief veranderd. Dit houdt in dat we weer naar de kerk kunnen om onze erediensten te vieren op zondagochtend. Concreet betekent dit, dat we voor de plaatsen alleen nog rekening moeten houden met de 1,5 meter regel en bij verplaatsing met het dragen van mondkapjes. Op deze manier kunnen we iedere zondag 45 mensen ontvangen. Het slotlied kan ook weer zachtjes meegezongen worden door iedereen.

Op zondag 20 juni zal dhr. Favier bij ons voorgaan. In februari is hij voorgegaan in een lege kerk en was het meer dan 20 jaar geleden, dat hij bij ons de voorganger was. Deze keer heeft het niet zo lang geduurd en kunnen er weer mensen aanwezig zijn. De week erna op 27 juni gaat ds. Jobsen bij ons voor en op 4 juli is dhr. Morée onze voorganger.

We wensen u gezegende diensten.

 

Omzien naar elkaar

De zieken die verblijven in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Bijzondere collectes

Zondag 20 juni: Kerktelefoon
Zeker in deze tijd is het fijn om als gemeente toch ook met elkaar verbonden te kunnen zijn via de kerktelefoon.
Ook buitenom de Coronatijd is het fijn om gewone diensten, maar ook rouw-, trouw-, doop- en belijdenisdiensten en diensten op kerkelijke feestdagen, op deze manier te kunnen beluisteren.
De meeste mensen zijn zich er echter misschien niet van bewust, dat de kosten van de kerktelefoon op jaarbasis hoog zijn. Deze kosten liggen namelijk rond de € 1.000,--. We hopen dan ook op uw bijdrage.

Dit kan in de collectezak of u kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie, onder vermelding van: "Bijdrage kerktelefoon".

Alvast hartelijk dank!

 

Zondag 27 juni: Kerk in Actie: Samen in actie tegen corona
Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar gewoon op de grond blijven liggen. De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, zijn de samenwerkende hulporganisaties een landelijke actie gestart. Kerk in Actie is een van deze organisaties.
Met de actie, die "Samen in actie tegen corona" heet, biedt SHO medische noodhulp aan coronaslachtoffers. Bovendien wil zij het mogelijk maken dat ook mensen in kwetsbare landen zich zo snel mogelijk kunnen laten vaccineren.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de diaconie, onder vermelding van: "Samen in actie tegen corona".

 

Verantwoording diaconale collectes

De diaconiecollectes hebben in de maand mei in totaal € 429,30 opgebracht. Dat is inclusief een bedrag van € 81,-- voor de Stichting Onyame en € 75,-- voor de Stichting DOOR. Verder 2 giften van € 10,-- ontvangen ter vrije besteding en € 30,-- voor de kerktelefoon.

Alle gevers hartelijk dank.

 

Collecte kerkbeheer

Op zondag 4 juli is de collecte van kerkbeheer bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk.

Zondagsschool "De Kindervriend", Instuif en Jeugdwerk.

 

Nieuwe bewoners

We willen u meedelen dat de pastorie nieuwe bewoners krijgt. De woning is per 1 juli voor twee jaar verhuurd.

 

Actie "Karrevracht" voor stichting Embrace en een BBQ

De actie is heel goed van start gegaan! We danken u hartelijk voor de giften. Ook de fotoshoots in en rond de kerk zijn geslaagd.

 

Er is nu in Waarde e.o. al bijna € 1.800,-- bij elkaar gebracht voor een aanhanger voor het werk van Michel en Janet van Boxtel-van Houte in en rond Boedapest.

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, zijn ook de kerkdiensten voor daklozen weer begonnen en onlangs zijn er 90 dozen kleding onder gezinnen verdeeld. Fijn dat er weer meer kan.

Het zou zomaar kunnen zijn dat u Michel en Janet binnenkort hier in de buurt tegenkomt; ze komen n.l. voor een periode van verlof naar Nederland.

 

Ondertussen blijft de actie "Karrevracht" doorlopen. Dus als u de fotoshoot gemist heeft en u wilt uw donatie op een andere manier doen, dan kunt u zich opgeven voor de barbecue!  De BBQ staat gepland op vrijdagavond 3 september in Waarde. Meer informatie volgt in de zomermaanden, maar u kunt zich nu alvast opgeven via mailadres actievanwaarde@gmail.com of telefonisch via 0642599184.

 

Natuurlijk kunt u onze actie nog steeds steunen met een gift via rekeningnummer

NL97 RABO 0173 958982 t.n.v. diaconie Hervormde Gemeente Waarde onder vermelding van actie "Karrevracht".

 

We houden u op de hoogte.

Jacco en Hanneke van Houte, Marien en Lettie Hogendoorn, Gerard en Marjan Temminck.

 

Collectes

Door omstandigheden hebben we nog steeds een andere vorm van kerkdienst houden. Collecteren in de diensten is daarom maar beperkt mogelijk. Wij roepen u op om uw gift over te maken naar diaconie of kerkbeheer.

 

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL97 RABO 0173 9589 82.

Het rekeningnummer van kerkbeheer is: NL81 RABO 0333 6039 07.

U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

 

Agenda

7 juli van 20.00 - 21.00 uur Herv. Kerk: een moment voor gebed

 

Tenslotte

De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 2 juli inleveren bij Ina Weststrate. Dit nummer geldt voor drie weken.

 

De kerkenraad