< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Vacant.

Consulent: Ds. P. de Graaf, Hugo de Grootstraat 2,
4416 EG Kruiningen
Telefoon 0113 785227 of 06 18511090

Scriba Mw. C. Noordam-Boot, Coolhofflaan 6,
4414 BK Waarde
Telefoon 0113 502972

Zondag 25 september
10.00 uur: dhr. T. Schakel, Yerseke
Autodienst: dhr. W. de Leeuw, tel. 501286
Bloemendienst: mw. I. Weststrate en mw. E. Balkestein-Oskam

Zondag 2 oktober
10.00 uur: ds. mw. E. Bouman, Stavenisse
Diaconiecollecte: Kerk en Israël
Autodienst: dhr. M. Willeboer, tel. 503364
Bloemendienst: mw. C. Jacobusse-Kootstra en mw. M. van Weele-Zuidweg
Na de dienst is er koffiedrinken

Bij de diensten
Aanstaande zondag hoopt de heer Tim Schakel uit Yerseke voor te gaan in de dienst. Tim Schakel is kerkelijk werker / lerend ouderling in de Vrije Evangelische Gemeente (VEG) in Yerseke. Kort geleden heeft de heer Schakel zijn theologische studie met succes afgerond en was hij beroepbaar als predikant. De VEG te Yerseke heeft direct een beroep op hem uitgebracht en dat beroep heeft Tim Schakel aangenomen. Zondag 2 oktober hoopt proponent Tim Schakel bevestigd te worden als predikant in de Vrije Evangelische Gemeente te Yerseke. Proponent en gemeente feliciteren wij vanaf deze plaats hartelijk en wensen hen een inspirerende voortzetting van een goede en gezegende tijd met elkaar. Zondag 2 oktober hoopt dominee Bouman de dienst te leiden. Oorspronkelijk zou onze consulent voorgaan maar er heeft een ruiling plaatsgevonden met de Hervormde Gemeente Rehoboth uit Sint-Maartensdijk. Dominee Bouman is zo vriendelijk naar Waarde te komen opdat onze consulent in Sint Maartensdijk, waar hij ook consulent is, een belijdenisdienst te leiden. Het zou prachtig zijn als dominee Bouman u allen in de kerk treft en dat er bij haar geen ander verlangen naar boven komt dan zo snel mogelijk weer een keer af te mogen reizen naar Waarde om het evangelie te verkondigen.
Goede en gezegende diensten gewenst.

Omzien naar elkaar
De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin, bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

Zondag 2 oktober is het Israëlzondag
De collecte is dan bestemd voor "Onopgeefbaar verbonden". Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de Joodse wortels van het Christendom, de ontmoeting met het Jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust.
Vandaag is het Israëlzondag. Daarom collecteren we voor de ontmoeting tussen de kerk en Israël. U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de diaconie, onder vermelding van: Kerk en Israël

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand augustus in totaal € 362,25 opgebracht. Verder zijn er 2 giften ontvangen met een totaal van € 20,-- voor de bloemendienst, voor algemene doeleinden een gift van € 25,-- en € 40,-- voor beeld en geluid.
Alle gevers hartelijk dank.

Bloemetje koster
Op Paaszondagmorgen deed koster Ineke Koeman voor de laatste keer dienst als dorpelwachter van de Hervormde Gemeente Waarde. Vele jaren is zij het gezicht geweest van de gemeente op de drempel van de kerk en zorgde ze er voor dat alles in orde was om de diensten ongestoord te kunnen houden. Op Startzondagmorgen hebben we Ineke in de bloemetjes gezet vergezeld met dankbare woorden.

Beroepingswerk
Op Startzondagmorgen 18 september hebben wij als kerkenraad afgekondigd dat na lange tijd van stilte rondom het beroepingswerk wij kunnen melden in gesprek te zijn gekomen met de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk in Krabbendijke, om te bezien of er een mogelijkheid is om samen een predikant te beroepen. Voordat we hierover zouden kunnen spreken moesten beide gemeenten een solvabiliteitsverklaring hebben om zodoende te kunnen bepalen voor hoeveel procent van de werktijd een predikant beroepen zou kunnen worden. De verklaringen zijn inmiddels verkregen en komen uit op 50 en 40 %, zodat samen een predikant voor 90 % beroepen zou kunnen worden. Bij dit alles geldt dat de beide gemeenten zelfstandige gemeenten blijven. Beide kerkenraden staan hierin positief en zullen verkennende gesprekken gaan voeren om zodoende de voorbereidingen voor het beroepen van een predikant op te starten. Zodra er meer duidelijk is zal u op een nog nader te plannen gemeentevergadering verder geïnformeerd worden,

Startzondag
Wij willen allen die geholpen hebben met het verzorgen van de koffie met iets lekkers - wat overweldigend was - van harte bedanken. Ook bij de lunch was weer de broodnodige variatie.
Vanwege de weersverwachtingen waren we uitgeweken naar "MeerWaarde". We waren blij met de sfeer en de onderlinge contacten. Voor de gezellige aankleding van de tafels willen we Sandrina heel hartelijk bedanken. Dat was voor ons een fijne verrassing!
Wij staan open voor andere ideeën, dus laat U horen, als u iets meer of anders wil.

Hartelijke groeten namens het team

Winterwerkprogramma
Op Startzondag hebben de kerkgangers bij het verlaten van de dienst een brochure ontvangen waarin een opsomming is gegeven van alle activiteiten in het winterwerkseizoen 2022-2023. Omdat niet iedereen die een Kerkelijk Leven ontvangt in de kerk aanwezig kon zijn treft u bij deze uitgave van Kerkelijk Leven de genoemde brochure met inlegvel voor opgave activiteiten aan. Grote kans dat u nu misschien twee brochures in huis hebt. Maar we zeggen maar zo: Beter twee dan geen.

Agenda
5 oktober      20.00 uur          "MeerWaarde": een moment voor gebed

Collectes
Voorlopig blijven we nog aangepast collecteren. Dat wil zeggen alleen bij de uitgang. We roepen u daarom op om uw gift over te blijven maken naar diaconie en kerkbeheer.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL97 RABO 0173 9589 82.
Het rekeningnummer van kerkbeheer is: NL81 RABO 0333 6039 07.
U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 30 september inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).

De kerkenraad