< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Vacant.

Consulent: Ds. P. de Graaf, Hugo de Grootstraat 2,
4416 EG Kruiningen
Telefoon 0113 785227 of 06 18511090

Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6,
4414 BK Waarde
Telefoon 0113 502972

Zondag 19 juni
10.00 uur: mw. A. van den Berg, Rilland
Diaconiecollecte: Beeld en Geluid
Autodienst: mw. H. van Houte-van Oeveren, tel. 501244
Bloemendienst: mw. J. Vreeke-Krijnsen en mw. W. van de Velde-Haan

Zondag 26 juni
10.00 uur: ds. A.A.S. ten Kate, Bergen op Zoom
Autodienst: dhr. M. de Kunder, tel. 501515
Bloemendienst: mw. G. van Espen

Zondag 3 juli, m.m.v. Gospelkoor "Laetare" uit Burgh-Haamstede
10.00 uur: ds. P. de Graaf, Kruiningen
Afscheid kinderen Zondagsschool & afscheid, bevestiging en voorstellen ambtsdragers
Autodienst: dhr. W. de Leeuw, tel. 501286
Bloemendienst: mw. B. Versteeg-Hogendoorn
Na de dienst is er koffiedrinken

Bij de diensten
Aanstaande zondag hoopt mevrouw Van den Berg het evangelie in Waarde te verkondigen. De zondag daarop hoopt ds. Ten Kate uit het Brabantse land naar Zeeland af te reizen om voor te gaan in de dienst. Zondag 3 juli is het onze consulent die in een zeer bijzondere dienst hoopt voor te gaan. Meer informatie leest u hieronder.
Goede en gezegende diensten gewenst.

Zondag 19 juni is de collecte bestemd voor Beeld en Geluid
Ontzettend blij zijn wij met het beeld en geluid vanuit onze kerk. Daarmee kunt u thuis, of waar ook ter wereld, de dienst meebeleven. Dit brengt uiteraard wel extra kosten met zich mee. Ook de diaconie levert een bijdrage hieraan. We vinden het belangrijk om voor meer mensen zichtbaar en bereikbaar te zijn.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de diaconie, onder vermelding van: Beeld en Geluid

Zondag 3 juli is de extra collecte van kerkbeheer bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk.
Zondagsschool "De Kindervriend", Instuif en Jeugdkerk. We zijn dankbaar dat we nog kinderen en jeugd binnen onze gemeente hebben. We willen graag dat zij zich betrokken voelen.
Deze extra collecte is eveneens bij de uitgang.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van kerkbeheer, onder vermelding van: Plaatselijk Jeugdwerk

Kerkrentmeester
In het vorige Kerkelijk Leven hebben wij als kerkenraad gemeld dat de heer Pim van Iwaarden zijn verkiezing tot ouderling-kerkrentmeester heeft aanvaard. Er zijn geen bezwaren tegen zijn verkiezing binnengekomen.
Deze keer mogen we met vreugde en dankbaarheid melden dat mevrouw Sanny de Leeuw de taak als kerkrentmeester op zich wil nemen. Het betreft niet het bekleden van een ambt maar zij vormt samen met de al aanwezige kerkrentmeester en de enige ouderling-kerkrentmeester het college van kerkrentmeesters. Met haar benoeming voldoet de Hervormde Gemeente van Waarde weer geheel aan de kerkorde. Tegen de benoeming van kerkrentmeester mevrouw Sanny de Leeuw kan tot vrijdag 24 juni bezwaar worden aangetekend.

De dienst op zondag 3 juli
De dienst op zondagmorgen 3 juli belooft een bijzondere dienst te worden. In deze dienst nemen allereerst vijf kinderen afscheid van de Zondagsschool. Hannah Tramper, Ilse Schrier, Roos van Houte, Stijn Lobbezoo en Jarco van de Velde zijn al ruim een jaar lang weg van de Zondagsschool maar door de corona is het afscheid uitgesteld. In overleg met de kinderen die afscheid nemen proberen we er in de dienst een mooi moment van te maken.
Na het afscheid van de kinderen nemen we ook afscheid van de heer Leo Noordam als ouderling-kerkrentmeester. We proberen dan woorden van dankbaarheid te vinden naar de persoon Leo en naar Hem die aan hem het leven, de talenten en gaven heeft gegeven die ingezet zijn tot opbouw van de gemeente van Christus in Waarde.
Er van uitgaande dat er geen bezwaren worden ingediend tegen de benoeming van mevrouw Sanny de Leeuw zal haar de belofte van geheimhouding worden afgenomen.
Tenslotte zal de bevestiging plaatsvinden van de heer Pim van Iwaarden tot ouderling-kerkrentmeester.
Naast al deze bijzondere gebeurtenissen is het ook een heuglijk feit dat het 25 jaar geleden is dat onze consulent verbonden werd aan onze gemeente. Onze gemeente was zijn eerste gemeente en op 29 juni 1997 is hij bevestigd door ds. De Rooij en deed hij daarna intrede. Vervolgens is het ook 69 jaar geleden dat hij ter wereld kwam. Kortom een dag met vele gouden randen. We verwelkomen in deze dienst ook het Gospelkoor "Laetare" uit Burgh-Haamstede. Zij zingen een paar prachtige liederen. Na de dienst is er koffie, thee, limonade en taart.

Agenda
  6 juli     20.00 uur               "MeerWaarde": moment voor gebed

Collectes
Voorlopig blijven we nog aangepast collecteren. Dat wil zeggen alleen bij de uitgang. We roepen u daarom op om uw gift over te blijven maken naar diaconie en kerkbeheer.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL97 RABO 0173 9589 82.
Het rekeningnummer van kerkbeheer is: NL81 RABO 0333 6039 07.
U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 1 juli inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl). Dit nummer is voor drie weken.

De kerkenraad