< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Vacant.

Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 21 november, Eeuwigheidszondag
10.00 uur: ds. P. de Graaf, Kruiningen
Autodienst: dhr. G. Vreeke, tel. 502823
Bloemendienst: mw. G. van Espen en mw. B. Versteeg-Hogendoorn

Woensdag 24 november, Dankdag voor gewas en arbeid
19.30 uur: ds. T.W. van Bennekom, Goes
Autodienst: dhr. H. Koeman, tel. 501928

Zondag 28 november, 1e Advent, bediening Heilige Doop
10.00 uur: ds. P. de Graaf, Kruiningen
Diaconiecollecte: Vrienden van Emergis
Autodienst: mw. H. van Houte-van Oeveren, tel. 501244
Bloemendienst: mw. H. van Houte-van Oeveren

Bij de diensten
Aanstaande zondag 21 november is het Eeuwigheidszondag en gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. In het noemen van de namen danken wij voor het leven en laten we als gemeente weten dat we hen en allen die door het verlies zijn getroffen niet vergeten.
Woensdag 24 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Als gemeente komen we dan ’s avonds samen in de kerk om God te danken voor alles wat Hij ons heeft gegeven. Het is het geheim van de gemeente van Christus om ook samen te komen als er misschien weinig of niets is om te danken. Maar in goede en minder goede tijden leeft de gemeente van Christus in afhankelijkheid van Hem die hemel en aarde geschapen heeft. Wij danken God die ons meer geeft dan ons dagelijkse brood. Voorganger is ds. van Bennekom.
Zondag 28 november hoopt de op vrijdag 9 juli geboren Lynn de Leeuw, de dochter van Pascal en Joëlle de Leeuw, de sacramenten van de Heilige Doop te ontvangen. Op die 1e Zondag van Advent waar we met verlangen mogen gaan uitzien naar de geboorte van Jezus stroomt het water van Gods liefde en verbond over het hoofd van een dochter waar ook verlangend naar is uitgezien. Laten we met ons allen rondom Pascal en Joëlle staan en Lynn met de warmte van onze aanwezigheid van harte verwelkomen in de gemeente van Christus.
Zowel op Eeuwigheidszondag als op de 1e Zondag van Advent hoopt onze consulent de voorganger te zijn.
GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN.

Omzien naar elkaar
Er is veel zorg in de gemeente. Een aantal gemeenteleden is getroffen door corona. De heer R. Sonke, ondergaat onderzoeken die dan weer hoop geven en kort daarna weer veel onzekerheid. De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

Zondag 28 november is de collecte bestemd voor Vrienden van Emergis
De stichting Vrienden Cliënten Emergis (VCE) biedt een helpende hand bij een nieuwe start. Dat betekent dat ze individuele cliënten (financieel) ondersteunen, zodat ze weer wat makkelijker in de maatschappij kunnen meedoen. De VCE geeft bijvoorbeeld budget voor het inrichten of het opknappen van een woning, of voor een cursus die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de diaconie, onder vermelding van:
Vrienden van Emergis.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand oktober in totaal € 653,60 opgebracht. Dat is inclusief € 142,40 voor Kerk en Israël, € 149,-- voor Stichting het Lilianefonds en € 125,35 voor de MAF Nederland. Verder zijn er 2 giften ontvangen ter vrije besteding met een totaal van € 30,--, voor de bloemendienst € 10,-- en voor de kerktelefoon € 30--.
Alle gevers heel hartelijk dank.

Zoeken naar ambtsdragers
Het is al weer een paar maanden geleden dat wij u als kerkenraad hebben gevraagd om aanbevelingen van gemeenteleden te doen voor de vacatures die wij u onder de aandacht brachten. Met de aanbevelingen die wij van u hebben ontvangen zijn we op pad gegaan en hebben gemeenteleden benaderd voor de vervulling van de vacatures. Het benaderen van al die gemeenteleden heeft er toe geleid dat we tot vreugde en grote dankbaarheid de heer C.B. Westveer, kunnen voordragen als kerkrentmeester. Het betreft de benoeming van een kerkrentmeester die geen ouderling is. De heer Westveer zal geen deel uitmaken van de kerkenraad. Eventuele bezwaren tegen de benoeming van de heer Westveer tot kerkrentmeester kunnen tot uiterlijk vrijdag 26 november worden ingediend bij de scriba, de heer Leo Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde, e-mail: lnoordam@zeelandnet.nl.

Met de benoeming van een kerkrentmeester blijven we nog steeds op zoek naar 2 ouderlingen, 1 diaken en 2 ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad beraadt zich op dit moment over de mogelijke invulling van de vacatures. Het mag ons allen duidelijk zijn dat het maken van beleid en het voortgaande zoeken naar de invulling van de predikantsvacature zeer moeilijk is wanneer niet de kerkenraad versterkt wordt door gemeenteleden die een ambtelijke verantwoording kunnen en willen dragen. Wij blijven vol vertrouwen zoeken in het geloof dat dit zoeken tot vinden leidt.

Begrotingen 2022
De begrotingen van 2022 van de kerkrentmeesters en de diaconie zijn voorlopig goedgekeurd en zullen in week 47 - van 22 t/m 26 november - ter inzage liggen voor de gemeente.
Voor de rekening van de kerkrentmeesters bent u welkom bij de scriba Leo Noordam, Coolhofflaan 6 (tel: 502972) en voor de diaconie bij de diaken Marjoleijn Koeman, Kerkweg 45 (tel: 506026). Graag even een belletje van te voren.

Zang/praisedienst
Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die samen met ons een zang/praisedienst willen organiseren.
U kunt zich aanmelden bij Jacco van Houte (jaccohanneke@gmail.com) en Marien Hogendoorn (marhog@online.nl).

Agenda
  1 december  van 20.00 - 21.00 uur  Herv. Kerk:  een moment voor gebed

Collectes
Voorlopig blijven we nog aangepast collecteren. Dat wil zeggen alleen bij de uitgang. We roepen u daarom op om uw gift over te blijven maken naar diaconie en kerkbeheer.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL97 RABO 0173 9589 82.
Het rekeningnummer van kerkbeheer is: NL81 RABO 0333 6039 07.
U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 26 november inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).

De kerkenraad