< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Vacant.

Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 12 september
10.00 uur: ds. P. de Graaf, Kruiningen
Diaconiecollecte: Jeugd met een Opdracht

Zondag 19 september
10.00 uur: proponent H. Russcher, Hendrik Ido Ambacht

Bij de diensten
We zullen nog steeds rekening moeten houden met coronamaatregelen bij de dienst. De deuren en ramen zullen zo veel mogelijk openblijven voor ventilatie. We zullen 1,5 m afstand moeten houden tot elkaar.
Zondag 12 september zal ds. de Graaf uit Kruiningen bij ons voorgaan. Deze dienst staat in het teken van de vervolgde kerk. In tal van landen worden onze broeders en zusters vervolgd om hun geloof. In deze dienst willen we met hen meeleven, aan hen denken en voor hen bidden. Onder voorbehoud willen we na de dienst samen koffiedrinken, dit is helaas i.v.m. corona weersafhankelijk. Op zondag 19 september hopen we weer proponent Russcher uit Hendrik Ido Ambacht te mogen begroeten als onze voorganger. We wensen u gezegende diensten.

Start Winterwerk
Als bijlage treft u in deze bijdrage van Kerkelijk Leven een losbladige informatiefolder aan over de Startzondag die we 26 september met elkaar hopen te houden. In de Startzondagdienst hoopt onze oud predikant ds. W.F. van de Woestijne voor te gaan. Zoals u kunt lezen in de informatiefolder is het de bedoeling om na de dienst elkaar als gemeente te ontmoeten onder het genot van een heerlijke bak koffie en/of limonade en een verrukkelijke lunch. Dat alles natuurlijk onder het voorbehoud dat de versoepeling van de coronamaatregelen dat allemaal mogelijk maakt. We hopen in ieder geval dat velen van u/jullie zich op zullen geven om zo met elkaar niet alleen een vreugdevolle inspirerende startdienst te beleven maar ook een onvergetelijke start in gezellig samenzijn. U bent gewend dat aan het begin van het nieuwe winterwerk een programmaboekje u de weg wijst door alle activiteiten die in de gemeente worden opgepakt. Dat boekje zal pas het daglicht zien wanneer duidelijkheid is in het landelijke coronabeleid. Indien mogelijk zullen Bijbelkring, catechese en andere activiteiten u worden aangeboden. We hopen in ieder geval met elkaar een mooie start van het winterwerk te hebben tot opbouw van onze gemeente en tot voortgang van de lofzang tot eer van Hem van wie wij de naam als gemeente dragen.

Zondag 12 september: Jeugd met een Opdracht
Stefan en Marleen Pruim-Temminck, en hun drie kinderen, wonen en werken voor Jeugd met een Opdracht te Heidebeek. Dit doen ze omdat ze gepassioneerd zijn om God bekend te maken in de hele wereld. Deze passie willen ze ook graag doorgeven aan anderen.
Jeugd met een Opdracht (JmeO) omvat duizenden mensen in nagenoeg ieder land op de wereld. Het werk van JmeO is onderverdeeld in drie pilaren: Evangelisatie, Training en Hulpverlening. Voor meer informatie kijk op: www.ywam.org
Bij Jeugd met een Opdracht ontvangt niemand een salaris. Zij zijn nog op zoek naar mensen die hun werk willen ondersteunen. Wilt u hen hierbij helpen? Dat kan door een periodieke of eenmalige gift te geven op rekeningnummer: NL 46 RABO 0307 6433 60, t.n.v. Evangelische gemeente Rafael Goes,  o.v.v. project management Heidebeek.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de diaconie, onder vermelding van: Jeugd met een Opdracht.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand augustus in totaal € 439,30 opgebracht. Verder is er een gift van € 50,-- ontvangen voor algemene doeleinden en een gift van € 25,-- voor de kerktelefoon.
Alle gevers hartelijk dank.

Solidariteitskas
Per abuis staat op de acceptgiro van Solidariteitskas het bedrag niet vermeld. De gevraagde bijdrage is € 10,--. Als u gebruik maakt van de acceptgiro willen wij u vragen om dit bedrag zelf hierop in te vullen voordat u de betaalopdracht verstuurt.
Excuses voor het ongemak.

Passage
Ter herinnering willen wij jullie erop attenderen dat we woensdag 15 september jullie een lunch aanbieden te gebruiken in "MeerWaarde" om 13.00 uur.
Mochten jullie verhinderd zijn dan gaarne even doorgeven aan het Bestuur.

Vriendelijke groeten
Het Bestuur

Collectes
Door omstandigheden hebben we nog steeds een andere vorm van kerkdienst houden. Collecteren in de diensten is daarom maar beperkt mogelijk. Wij roepen u op om uw gift over te maken naar diaconie of kerkbeheer.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL97 RABO 0173 9589 82.
Het rekeningnummer van kerkbeheer is: NL81 RABO 0333 6039 07.
U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 17 september inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).

De kerkenraad