< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 14 oktober
10.00 uur: ds. S. Dierx
Diaconiecollecte: Sulawesi
Autodienst: mw. H. van Houte-van Oeveren, 501244
Bloemendienst: mw. K. Lowiesse-Rooze en mw. W. van de Velde-Haan
Oppasdienst: mw. N. Weber, 06-30446350 en Clarissa
Zondagsschool: Sven

Zondag 21 oktober
10.00 uur: ds. P. de Graaf, Zierikzee
Diaconiecollecte: Thomashuis, Kruiningen
Autodienst: dhr. M. de Kunder, 501515
Bloemendienst: mw. H. van Houte-Breedijk en mw. H. van Houte-van Oeveren
Oppasdienst: mw. M. van Weele, 06-25066638 en Iris
Zondagsschool: Sara

Bij de diensten
Op zondag 14 oktober lezen we Openbaring 5:6-14.

Voor zondag 21 oktober geeft het rooster aan Openbaring 7:9-17.

We kijken terug op een mooie zangavond, waarop meer uitbundige en meer verstilde momenten elkaar afwisselden. Het thema “Naam aller Namen” kwam wat mij betreft goed uit de verf. We genoten ook van de muziek. De avond was misschien wat lang in vergelijking met eerdere jaren... Het was in ieder geval een fijne avond waarop we samen de lof mochten brengen aan de Heer, onze God.

Uit de gemeente
Er is een grote kans dat Marien Hogendoorn, Dorpsstraat 130, Krabbendijke, naar Ter Valcke in Goes komt om daar verder te revalideren.

Adri Cornelisse heeft een scan gehad met de nieuwe apparatuur die het ziekenhuis nu bezit. Uit de scan bleek dat er meer (kleine) uitzaaiingen zijn dan eerder gedacht. Hij moet daarom een behandeling met chemokuren ondergaan. Een reeks bestralingen tegen de pijn was gelukkig al heel effectief.

We nemen afscheid van de familie Kosten: René, Sarienke, Joël, Levi en Luca gaan in de herfstvakantie verhuizen naar Hoedekenskerke. Wij wensen hen Gods zegen toe in hun nieuwe woonplaats. Sarienke bedanken we voor het vele werk dat ze als voorzitster voor de zondagsschool gedaan heeft. Jeannine volgt Sarienke op, maar dan niet als voorzitster, maar als contactpersoon. De taken die Sarienke had worden over de leidsters van zondagsschool verdeeld.

Bijzondere collectes
- Sulawesi
Op zondag 14 oktober is de extra ingelaste diaconiecollecte bestemd voor de slachtoffers in Sulawesi. We hebben allemaal de beelden gezien en veel mensen hebben het leven verloren. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp. Kees de Jong die namens Kerk in Actie is uitgezonden naar Indonesië vertelde dat er bericht was binnengekomen dat 160 leerlingen die aan de kust een bijbelkamp hadden in een modderstroom zijn terechtgekomen. Slechts 40 hebben dat overleefd.
Dank u wel voor uw steun.
- Thomashuis Kruiningen
Op zondag 21 oktober is de diaconiecollecte bestemd voor het Thomashuis in Kruiningen, onderdeel van de overkoepelende organisatie De Drie Notenboomen, waartoe alle Thomashuizen behoren. In een Thomashuis wonen mensen die kwetsbaar zijn. Dat kan allerlei oorzaken hebben, zoals een laag IQ, autisme of het syndroom van Down. Deze bewoners hebben baat bij de klassieke trits Reinheid, Rust en Regelmaat. Klinkt ouderwets, maar juist dat is in de moderne vorm van zorgverlening al te vaak verloren gegaan.
Hartelijk aanbevolen.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand september in totaal € 496,-- opgebracht. Dat is inclusief € 126,-- voor het Lilianefonds en € 125,75 voor de Stichting Vrienden Cliënten Emergis (VCE). Verder zijn er 3 giften met een totaal bedrag van € 27,-- ontvangen voor het bloemenfonds.
Alle gevers hartelijk dank.

Verantwoording kerkbeheer
De collectes over de maand augustus hebben € 840,73 opgebracht inclusief de huwelijkscollecte van € 265,03.
De volgende giften zijn ontvangen één maal 5,--, één maal 10,-- en één maal € 20,--. Ook nog een gift van € 20,-- via ds Dierx.
Allen hartelijk dank hiervoor.

Wijkavonden
In de komende tijd willen we wijkavonden organiseren. Bij dit Kerkelijk Leven zit een brief met meer informatie. Indien u er geen ontvangen hebt kunt u een exemplaar meenemen uit de kerk.
De kerkenraad

Najaarszendingsweek 2018 - Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië
In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicatie leerde de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie.
Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werk van Nienke in Brazilië. Meer informatie vindt u in de folder.
Uw bijdrage mag u:
- overmaken op bankrekeningnummer NL54 RABO 0333 6427 08 t.n.v. Zendingscommissie Hervormde Gemeente Waarde
- in het zendingszakje doen en in de zendingscollectezakken in de wandelkerk stoppen of
- afgeven bij een van de leden van de zendingscommissie: Pim van Iwaarden, Jeannette van Rossum, Gerard en Marjan Temminck
Van harte aanbevolen.

Afscheid van ds. Lolkema
Op 21 oktober zal ds. Lolkema afscheid nemen van zijn gemeenten in Krabbendijke en Rilland. Ds. Lolkema was altijd bereid om diensten voor onze gemeenten te vervullen. Dat hebben we zeer gewaardeerd. Wij wensen ds. Lolkema en zijn vrouw Gods zegen toe in de nieuwe gemeente. De gemeenten die nu vacant raken wensen we de kracht van God toe om door te gaan met het kerkenwerk en de wijsheid van de geest om een nieuwe predikant te vinden.

Bijeenkomst met de burgemeester
Op 26 september waren de predikanten die werkzaam zijn in de gemeente Reimerswaal te gast op het gemeentehuis. Daar spraken we met de burgemeester, wethouder Verburg en enkele ambtenaren over allerlei zaken. Meestal zaken die het sociaal domein betreffen. We hebben afgesproken om elkaar enkele keren per jaar te ontmoeten.

Bijeenkomst met ambtsdragers uit de regio
Op 4 oktober waren de ambtsdragers van de kerkelijke gemeenten in Krabbendijke, Rilland en Waarde bij elkaar om samen het seizoen te beginnen. Het was een goede avond waarop we met elkaar spraken over het ambt en de toekomst van de verschillende gemeenten. Het past in deze tijd om elkaar meer dan voorheen op te zoeken, elkaar te bemoedigen en versterken.

Agenda
15 oktober       18.45 uur  "MeerWaarde"  :  catechisatie
22 oktober       19.30 uur  "MeerWaarde"  :  catechisatie
17 oktober       14.00 uur  "MeerWaarde"  :  Passage

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 19 oktober inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).                                                                                               

Met een hartelijke groet,
ds. Dierx