< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 8 juli
10.00 uur: ds. A.H. Groen, Rijsoord
Autodienst: dhr. W. de Leeuw, 501286
Bloemendienst: mw. K. Lowiesse-Rooze en mw. W. van de Velde-Haan
Oppasdienst: mw. L. de Poortere, 06-29082042 en Sara
Zondagsschool: Sven

Zondag 15 juli
10.00 uur: ds. J.H. van Osch, Vaassen
Diaconiecollecte: Clarahofje
Autodienst: dhr. M. Wondergem, 381601
Bloemendienst: mw. H. van Houte-Breedijk en mw. H. van Houte-van Oeveren

Zondag 22 juli
10.00 uur: ds. S. Dierx
Autodienst: dhr. M. Willeboer, 503364
Bloemendienst: mw. J. Krijnsen-de Bel en mw. R. Lagendijk-Cornelisse

Bij de diensten
Voor zondag 8 juli geeft het rooster aan Efeziërs 1:15-23.

Voor zondag 15juli geeft het rooster aan Efeziërs 2:1-10.

Op zondag 22 juli lezen we Efeziërs 2:11-22.

Uit de gemeente
Op 27 juni is overleden ons gemeentelid Pieter Paulus van der Maas, Mauritsstraat 16. Wij wensen de rouwende familie Gods troostvolle nabijheid toe. In het volgende kerkblad leest u een in memoriam.

Miep Jansen, Clausstraat 23, moest helaas weer naar het ziekenhuis, omdat de wond in haar been ging ontsteken. Om alle risico's uit te sluiten is ze opnieuw geopereerd. Inmiddels is ze weer thuis en hoopt dat dat zo blijft.

Bij Wia van de Velde, Ravenstein 2, 4416 HW Kruiningen, is een vorm van kanker geconstateerd. Er vinden nu onderzoeken plaats om precies te bepalen welke vorm het betreft en wat de beste behandeling is.

In memoriam
Op 19 juni is overleden ons gemeentelid Kornelia Straub-Dijl. Corrie Dijl werd op 9 mei 1925 geboren. Ze bracht haar jeugd door op een boerderij. Ze moest onder andere helpen met het melken van de koeien, maar dat vond ze niet prettig.
Corrie Dijl trouwde op 22 december 1954 met Jan Straub. Na bijna 10 jaar huwelijk overleed hij. Ze had het heel moeilijk daarna en leek er niet overheen te komen. Uiteindelijk wist ze haar draai weer te vinden. Ze kreeg daarbij steun van de huisarts en familie bij wie ze tijdelijk in huis was. Later was er een tijd een nichtje bij haar in huis. Zo leerde ze om alleen te zijn.
Wat haar ook hielp was de baan die ze vond. Ze werd typiste op de veiling en later op een architectenbureau in Waarde.
Corrie Straub was uitgesproken en kon de dingen duidelijk zeggen. Ze hield van netjes en keurig. Ze had zelf geen kinderen gekregen, maar had wel veel contact met haar neven en nichten. Ze kwam ook geregeld bij Jan en Magda, haar ongetrouwde broer en zus. Corrie ging graag met Magda op pad, ze maakten samen allerlei reizen. Toen het met Jan en Magda slechter ging, heeft ze voor hen beiden gezorgd.
In haar huis aan de Havenstraat had ze het goed. Ze had haar hobby's zoals puzzelen en breien en had fijne contacten in de buurt. Elke vrijdag dronk ze koffie met buurvrouwen Sien en Kee.
De laatste jaren waren moeilijk. Ze kreeg last van spanningen en gaf aan dat ze niet meer alleen kon zijn. Wat haar al die jaren gelukt was, werd moeilijker. Ondanks het vele bezoek hield ze toch het gevoel dat ze alleen was. Ze kreeg ook meer moeite om dingen te onthouden. Het lopen werd moeilijker. Het viel omstanders niet altijd mee om hulp te bieden, Corrie wilde graag haar zelfstandigheid houden. Na een val moest ze naar Nieulande in Krabbendijke verhuizen. Daar had ze nog een goede tijd. Op haar gang woonden verschillende oud-Waardenaars, het was net een kleine dorpsgemeenschap.
Corrie Straub ging altijd trouw naar de kerk, ze deed dat graag. In haar Bijbel vonden we verschillende teksten. Twee teksten, Numeri 6 (over de zegen) en 1 Korinthiërs 15 (over de opstanding) stonden centraal in de dienst. We wensen Gods zegen en kracht toe aan haar familie.

Huwelijksjubileum
Op 19 juli is het echtpaar Pik-Magielse, Plasseweg 5, 50 jaar getrouwd. Wij feliciteren dit echtpaar van harte met dit jubileum en wensen hen een fijne dag.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand juni in totaal € 414,00 opgebracht. Dat is inclusief een bedrag van € 90,75 voor stichting Sensoor, € 154,45 voor Nieuw Hydepark (F.D. Roosevelthuis) en € 111,50 voor Stichting Vrienden van de Hoop. Verder zijn er 2 giften met een totaal bedrag van € 15,00 ontvangen voor het bloemenfonds.
Alle gevers hartelijk dank.

Bijzondere collecte
- Stichting het Clarahofje
Op zondag 15 juli is de extra diaconiecollecte bestemd voor een bekend doel namelijk voor Stichting het Clarahofje in Goes, waar beroepskrachten en vrijwilligers mensen verzorgen en bijstaan in hun laatste levensfase.
Hartelijk bij u aanbevolen.

Kerktelefoon
In de week van 9 t/m 15 juli willen we weer de halfjaarlijkse bijdrage van € 30,00 bij de luisteraars ophalen wat wordt gebruikt voor het onderhoud en abonnement van de kerktelefoon. Verder willen we tevens de collectebusjes legen, waarvan een derde bestemd is voor de diaconie en twee derde voor de kerkrentmeesters. U kunt uw gave ook overmaken op rekeningnummer NL97 RABO 0173 9589 82 t.n.v. de Diaconie Hervormde Gemeente.

Vanuit de zondagsschool
In de periode van zomervakantie is er alleen zondagsschool op zondag 8 juli en 19 augustus, dat is de eerste en laatste zondag van de vakantie. Dit geldt ook voor de crèche.

We zijn ook dringend op zoek naar iemand die ons wil komen helpen omdat we per oktober met iemand minder zijn om de zondagsschool te draaien.
Wil je informatie over wat wij doen....? Spreek ons gerust even aan!
Je mag ook een mailtje sturen naar Sarienke Kosten (sarabellap@hotmail.com).

Parkeren
Nu er door de bouwwerkzaamheden aan de Groene Kruisstraat minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn moet er tijdens de erediensten op andere plaatsen worden geparkeerd.
We willen u vriendelijk verzoeken om, als u uw auto weg zet, goed op te letten dat u geen overlast veroorzaakt voor omwonenden. Dank u wel.
De kerkenraad.

Uit de pastorie
Op 5 juni is Paula's moeder overleden. We willen iedereen bedanken die met ons heeft meegeleefd en/of op een of andere manier belangstelling heeft getoond.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 20 juli inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl). Dat nummer is voor drie weken.

Met een hartelijke groet,
ds. Dierx