< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 14 april, Palmzondag
10.00 uur: ds. S. Dierx
Autodienst: dhr. G. Vreeke, tel. 502823
Bloemendienst: mw. J. Vreeke-Krijnsen en mw. W. van de Velde-Haan
Oppasdienst: mw. L. Kriekaard, tel. 06-55364797 en Remo
Zondagsschool: Clarissa

Maandag 15 april
19.15 uur: ds. S. Dierx
Autodienst: dhr. H. Koeman, tel. 501928

Dinsdag 16 april
19.15 uur: ds. S. Dierx
Autodienst: dhr. H. Koeman, tel. 501928

Woensdag 17 april
19.15 uur: ds. S. Dierx
Autodienst: dhr. H. Koeman, tel. 501928

Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag, viering Heilig Avondmaal
19.00 uur: ds. S. Dierx
Autodienst: mw. H. van Houte-van Oeveren, tel. 501244

Zondag 21 april, Eerste Paasdag, m.m.v. koperensemble
10.00 uur: ds. S. Dierx
Diaconiecollecte: Kerk in Actie - Zeeland voor Pakistan
Autodienst: dhr. M. de Kunder, tel. 501515
Bloemendienst: mw. H. van Houte-Breedijk en mw. H. van Houte-van Oeveren
Oppasdienst: mw. L. de Poortere, tel. 06-29082042 en Sara
Zondagsschool: Kevin

Zondag 28 april
10.00 uur: mw. drs. P.A. Roggeband-Baaij, Tholen
Diaconiecollecte: Clarahofje
Autodienst: dhr. W. de Leeuw, tel. 501286
Bloemendienst: mw. J. Krijnsen-de Bel en mw. R. Lagendijk-Cornelisse
Oppasdienst: mw. J. Vreeke, tel. 06-51076636 en Clarissa
Zondagsschool: Iris Schrier

Bij de diensten
Op zondag 14 april, Palmzondag, lezen wij Lucas 19: 28-48.

Op maandag 15 april, dinsdag 16 april en woensdag 17 april is er een korte avonddienst. Drie diensten in de Stille Week om ons meer te bepalen bij de lijdensweg van onze Heer Jezus Christus.
Deze speciale diensten beginnen om 19.15 uur.

Op vrijdag 19 april, Goede Vrijdag, lezen we een gedeelte uit Lucas 23.

Op zondag 21 april, Eerste Paasdag, lezen we Lucas 24: 1-12. We mogen vieren dat Jezus Christus is opgestaan. We hebben een levende Heer! Aan deze dienst werkt Muziekvereniging "Vooruit" mee. Met ons en voor ons zullen ze Paasliederen spelen.
In deze dienst zal het Paasproject van de zondagsschool in de kerk worden getoond.

Voor zondag 28 april geeft het rooster aan Genesis 12. Daarmee begint een serie van vier lezingen uit het boek Genesis.

Nieuwe kerkenraad
Op 31 maart werden verschillende gemeenteleden als ambtsdrager bevestigd. Voorafgaand aan deze bevestiging zijn er twee gespreksavonden geweest. Een eerste avond om met de mensen die zich als kerkenraadslid hadden aangemeld te praten over hun motivatie om deze stap te zetten en hun beeld van de toekomst van de gemeente. De tweede avond ging over de inhoud van het ambt en de taken van een ambtsdrager en de kerkenraad.
Inmiddels is er een eerste kerkenraadsvergadering geweest. Wij zijn heel blij dat we met een grotere groep de gemeente mogen leiden. Wel missen we nog een scriba en meer ouderling-kerkrentmeesters. Nu is Leo Noordam ouderling-kerkrentmeester en scriba. Zoals ik eerder schreef probeert Leo te doen wat hij kan, maar kan hij gezien zijn gezondheidstoestand nog weinig. En is de combinatie ouderling-kerkrentmeester en scriba te belastend. De gemeente zou erg geholpen zijn met iemand die scriba wil worden. Eén ouderling-kerkrentmeester is ook te weinig, dan heb je geen mogelijkheid om over bepaalde zaken te overleggen.

Huwelijksjubileum
Op 27 april is het echtpaar Zuidweg-de Graaf, Appelstraat 17, 4413 ES  Krabbendijke, 40 jaar getrouwd. Wij feliciteren dit echtpaar van harte met dit jubileum en wensen hen een fijne dag.
Bijzondere collectes
- Kerk in Actie – Zeeland voor Pakistan
Op 1e Paasdag 21 april is de diaconie collecte bestemd voor Kerk in Actie – Zeeland voor Pakistan. In 1953 zamelden de inwoners van de Pakistaanse havenstad Karachi geld in voor de watersnoodramp in Zeeland. Ongeveer 65 jaar later doen meer dan 57 Zeeuwse kerken samen met Kerk in Actie iets terug. Zij steunen drie projecten in Pakistan t.w.:
- Theologisch onderwijs, van zondagsschool tot doctoraal studie (OTS)
- Versterking van landloze arbeiders en verstandelijk beperkte kinderen (NOAD)
- Een inkomen voor boeren (REEDS)
Kom ook in actie voor Pakistan en steun deze projecten.
- Clarahofje
Op zondag 28 april is de diaconie collecte bestemd voor het Hospice het Clarahofje in Goes, waar mensen begeleid worden in de laatste levensfase. Van harte aanbevolen.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand maart in totaal € 603,90 opgebracht. Dat is inclusief een bedrag van € 133,70 voor Kerk in Actie "Kinderen in de knel" en € 155,80 voor Voedselbank de Bevelanden.
Alle gevers hartelijk dank.

Opbrengst speciale collecte
De speciale collecte welke gehouden is op 7 april voor de slachtoffers van de natuurramp door de cycloon Idai in het zuiden van Afrika heeft het mooie bedrag opgebracht van € 372,00. Het geld zal worden overgemaakt op de rekening van Kerk in Actie, welke samen met het wereldwijde netwerk ACT, via lokale kerken voedselpakketten, dekens en nieuw zaaizaad zal uitdelen.
Heel hartelijk dank.

Verantwoording kerkbeheer
De collectes over de maand maart zijn € 826,90. Alle gevers hartelijk dank hiervoor.

Paasontbijt
Zondag 21 april 1e Paasdag hopen we weer een gezamenlijk Paasontbijt te kunnen organiseren. Het ontbijt is bedoeld voor de kinderen van de zondagsschool en alle andere gemeenteleden.
Net als vorig jaar willen we de deelnemers vragen om zoveel eten mee te nemen als je met personen komt.
Door te delen krijgen we zo een feestelijk ontbijt. We hopen dat u met velen komt!
Het begint om 8.30 uur in "MeerWaarde", na het eten gaan we samen naar de kerk voor de eredienst.
Graag opgeven vóór 18 april zodat we voor voldoende te drinken en zitplaatsen kunnen zorgen.
Dat kan bij Cora Krijnsen 0641896541 of Jeannine Tramper 0611344354.

Leiding Zondagsschool

Rommelmarkt Koningsdag t.b.v. Stichting Ambulance Wens
Hartelijk dank voor de spullen voor de rommelmarkt! U mag nog steeds brengen! Neemt u dan contact op met fam. Temminck, tel. 0113502923 of fam. Hogendoorn, tel. 0113502748. De rommelmarkt op Koningsdag, 27 april, Gawege 12, begint om 9.00 uur.
U bent van harte welkom! Naast mooie spullen en snuisterijen is er weer een gezellige plek om wat te eten, te drinken en te kletsen. De opbrengst komt dit jaar ten goede aan Stichting Ambulance Wens.
Tot ziens op Koningsdag?

Jeugdraad
Zaterdag 13 april gaan we lasergamen in het Klokuus. We vertrekken om 17.20 uur vanaf "MeerWaarde".
Na het lasergamen eten we met z’n allen friet.
Kosten bedragen € 5,-- per persoon.

Namens de jeugdraad, Cindy Walraven

Afwezig
Van 23 t/m 29 april ben ik afwezig. Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met de vicevoorzitter van de kerkenraad, dhr. G. Vreeke, tel. 502823 of met de scriba, dhr. L. Noordam, tel. 502972.

Agenda
15 april     19.00 uur  "MeerWaarde"  :  Catechisatie
17 april     16.00 uur  "MeerWaarde"  :  Passage

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 26 april inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl). Dat nummer is voor 3 weken.

Ds. S. Dierx