< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Vacant

Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 22 november, laatste zondag kerkelijk jaar
10.00 uur: mw. K. Koppenaal-van de Velde, Dirksland
Diaconiecollecte: Thomashuis, Kruiningen

Woensdag 25 november, Dankdag
19.30 uur: ds. J. Noordam, Nieuwendijk

Zondag 29 november, 1e Advent
10.00 uur: ds. P. de Graaf, Kruiningen
Diaconiecollecte: Vrienden van Emergis

Eeuwigheidszondag 22 november
De dienst op 22 november is de laatste dienst van het kerkelijk jaar en wordt ook wel eeuwigheidszondag genoemd. We willen dan de gemeenteleden gedenken die in dit afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. De voorganger in deze dienst is mevrouw Koppenaal. Zij is geestelijk verzorger in het ziekenhuis van Dirksland.

Bij de diensten
Nu we in een vacante periode zijn beland, zullen de diensten ingevuld worden door gastvoorgangers.
Op woensdag 25 november is er een dankdienst die geleid zal worden door ds. Noordam uit Nieuwendijk. De zondag daarna, op 29 november zal er een voor ons meer bekende voorganger zijn, ds. de Graaf uit Kruiningen. Het is dan 1e Advent, de tijd waarin we ons voorbereiden op de geboorte van Christus.

Op zondag 22 november is de diaconiecollecte bestemd voor Thomashuis, Kruiningen
Hun missie is: Meer inhoud geven aan de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De invulling van de zorg wordt mede ingekleurd door hun christelijke identiteit. Geborgenheid en gezelligheid, vanuit een liefdevolle en veilige basishouding vinden zij heel belangrijk. Van daaruit mag de ander zichzelf zijn en krijgt hij/zij de ruimte om nieuwe dingen te leren, te ontwikkelen, eigen keuzes maken. Ze willen een (t)huis zijn waar de gewone, kleine dingen prettig zijn, zo gewoon mogelijk.
U kunt uw gift geven in de collectezak of overmaken aan de diaconie.

Op zondag 29 november is de diaconiecollecte bestemd voor Vrienden van Emergis
De stichting Vrienden Cliënten Emergis (VCE) biedt een helpende hand bij een nieuwe start. Dat betekent dat ze individuele cliënten (financieel) ondersteunen zodat ze weer wat makkelijker in de maatschappij kunnen meedoen. De VCE geeft bijvoorbeeld budget voor het inrichten of het opknappen van een woning, of voor een cursus die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
U kunt uw gift geven in de collectezak of overmaken aan de diaconie.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand oktober in totaal € 400,40 opgebracht. Dat is inclusief € 102,90 voor Kerk en Israël, € 100,50 voor het Lilianefonds en € 103,85 voor het Werelddiaconaat voor het project in Rwanda in het kader van Wereldvoedseldag. Verder is en een gift ontvangen ter vrije besteding van € 25,--.
Alle gevers heel hartelijk dank.

Verantwoording collectes kerkbeheer
De collectes over de maand oktober hebben voor het kerkbeheer € 576,10 opgebracht.
Alle gevers hartelijk dank.

Begrotingen 2021
De begrotingen 2021 van de kerkrentmeesters en de diaconie zijn voorlopig goedgekeurd en zullen in week 48 - van 23 t/m 27 november - ter inzage liggen voor de gemeente.
Voor de rekening van de kerkrentmeesters bent u welkom bij de kerkrentmeester Leo Noordam, Coolhofflaan 6 (tel. 502972) en voor de diaconie bij de diaken Marjoleijn Koeman, Kerkweg 45 (06-177 489 29).
Graag even een belletje van te voren.

Kerstavonddienst 24 december
Ook dit jaar wil de kerkenraad een kerstavonddienst organiseren. Het wordt vanwege coronamaatregelen een andere kerstavond dan we gewend zijn, maar dat biedt misschien juist wel nieuwe mogelijkheden en kansen. We vragen u om ideeën en hulp bij de organisatie van deze avond. U kunt u ideeën kwijt bij de scriba, Leo Noordam. U kunt u bij hem ook aanmelden wanneer u wil helpen bij de organisatie.

Consulentschap
Nu we afscheid hebben genomen van ds. Dierx als onze predikant gaan we op zoek naar een consulent. Het belangrijkste dat een consulent behoort te doen is onze gemeente begeleiden naar een nieuwe voorganger. Wij willen graag dat de consulent daarnaast ook betrokken is bij pastoraal werk in de gemeente. Binnenkort hopen we u verder te kunnen informeren.

Coronamaatregelen
We hebben nu al lange tijd te maken met allerlei maatregelen om besmetting van het coronavirus te voorkomen. Op dit moment verloopt dit goed bij het kerkbezoek. Bij de laatste beperkingen van de overheid is gevraagd aan de kerken om het aantal kerkbezoekers te beperken tot 30. Bij de laatste diensten zaten we zo ongeveer op dit aantal. Daarom willen we nog geen andere regels omtrent kerkbezoek op gaan zetten. Wel vragen we u als u de kerkdienst bezoekt bij binnenkomst en uitgaan een mondkapje te dragen. Dit kan af als u op uw aangewezen plaats zit.

Collectes
Door omstandigheden hebben we nog steeds een andere vorm van kerkdienst houden. Collecteren in de diensten is daarom maar beperkt mogelijk. Wij roepen u op om uw gift over te maken naar diaconie of kerkbeheer.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL97 RABO 0173 9589 82.
Het rekeningnummer van kerkbeheer is: NL81 RABO 0333 6039 07.
U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Agenda
2 december 20.00 - 21.00 uur  Herv.Kerk:  bezinning

Tenslotte
Op 15 november is ds. Dierx verbonden aan de Hervormde Gemeente ’s-Gravendeel. In de week daarvoor - op 8 november - is zijn moeder overleden. Bij dit verlies en nieuwe start wensen we hem en zijn familie heel veel sterkte en willen hen gedenken in gebed.

De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 27 november inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).

De kerkenraad