< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 27 september, Heilig Avondmaal
10.00 uur: ds. S. Dierx

Zondag 4 oktober
10.00 uur: ds. W.J. van de Griend, Yerseke
Diaconiecollecte: Kerk en Israël

Bij de diensten
Op 27 september lezen we 1 Samuël 24. In deze dienst willen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Dat is aan de ene kant een spannende onderneming in coronatijd. Aan de andere kant is er ook het verlangen om de sacramenten te blijven vieren. Om alles goed te laten verlopen hebben we in de kerk geoefend om te bedenken wat een goede manier is. We hebben ook aan andere gemeenten gevraagd naar hun ervaringen. Het zal op deze zondag als volgt gaan: de gemeente wordt gevraagd om met gepaste afstand naar voren te komen. Telkens wordt één persoon genodigd om naar de tafel te komen, een stukje brood te ontvangen en ter plekke op te eten. Daarna loopt hij/zij een klein stukje verder langs de tafel en neemt zelf een bekertje met wijn en drinkt dat ter plekke op. Het is dus een lopend avondmaal (in andere gemeenten is dit overigens de gebruikelijke vorm). Na de deelname gooit hij/zij het bekertje weg, loopt helemaal rond en gaat weer op zijn/haar plaats zitten.
We hopen dat u met ons uitkijkt naar deze viering. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij of één van de diakenen benaderen.

Voor zondag 4 oktober geeft het rooster aan 1 Samuël 25. Op deze ruilzondag hoop ik in Yerseke voor te gaan en verwachten we in Waarde ds. Van de Griend.

Zondag 4 oktober is het Israëlzondag. De collecte is dan bestemd voor Israël - Leren door ontmoeting en dialoog.
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg.
U kunt uw gift geven of overmaken aan de diaconie, of overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 Protestantse Kerk o.v.v. Collecte Kerk en Israël.

Verantwoording collectes kerkbeheer
De collectes over de maand augustus hebben voor het kerkbeheer € 698,65 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank.

Winterwerk
Afgelopen zondag, 20 september, hebben we het winterseizoen geopend met een mooie dienst. U bent gewend, dat u dan het boekje met daarin het komende winterwerk, al in uw bezit heeft. Door het vertrek van ds. Dierx zijn er aanpassingen en vindt u het boekje bij dit Kerkelijk Leven. We hopen dat u meedoet aan één of meerdere activiteiten en het opgavestrookje - dat eveneens bijgevoegd is - daarvoor invult.

Beroep
Op donderdag 10 september heb ik het beroep dat door de Hervormde Gemeente te ’s-Gravendeel op mij was uitgebracht mogen aannemen. Door alle ontmoetingen, ook in het weekend van 5-6 september, kregen we een duidelijk beeld van de gemeente en groeide bij ons de overtuiging dat hier een roeping en een uitdaging lagen.
Intussen gaat alles ook nog gewoon door, hoewel we ons natuurlijk aan het voorbereiden zijn op een verhuizing. Binnenkort weten we wanneer we precies afscheid zullen nemen van Waarde.

Collectes
Door omstandigheden hebben we nog steeds een andere vorm van kerkdienst houden. Collecteren in de diensten is daarom maar beperkt mogelijk. Wij roepen u op om uw gift over te maken naar diaconie of kerkbeheer.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL97 RABO 0173 9589 82.
Het rekeningnummer van kerkbeheer is: NL81 RABO 0333 6039 07.
U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Agenda
29 september  18.45 uur  "MeerWaarde": catechisatie
  4 oktober       10.00 uur  "MeerWaarde": JeugdKerk
  6 oktober       18.45 uur  "MeerWaarde": catechisatie
  8 oktober       19.30 uur  "MeerWaarde": Bijbelkring

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 2 oktober inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).

Ds. S. Dierx