< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 17 juni
10.00 uur: dhr. J. van den Ende, Wemeldinge
Diaconiecollecte: Nieuw Hydepark
Autodienst: dhr. G. Vreeke, 502823
Bloemendienst: mw. C. Paalvast-Simons en mw. J. Vreeke-Krijnsen
Oppasdienst: mw. M. van Weele, 06-25066638 en Iris
Zondagsschool: Kevin en Lizanne

Zondag 24 juni
10.00 uur: ds. S. Dierx
Autodienst: mw. H. van Houte-van Oeveren, 501244
Bloemendienst: mw. A. Cornelisse-Blaauwkamer en mw. J. de Leeuw-Westdorp
Oppasdienst: mw. M. Temminck, 06-10274130 en Tim
Zondagsschool: Zoë en Jorrinda

Zondag 1 juli
10.00 uur: ds. J. Noordam, Nieuwendijk (NB)
Diaconiecollecte: Stichting de Hoop
Autodienst: dhr. M. de Kunder, 501515
Bloemendienst: mw. L. de Poortere-Lagendijk en mw. C. Jacobusse-Kootstra
Oppasdienst: mw. L. Kriekaard, 06-55364797 en Jorrinda
Zondagsschool: Iris Schrier

Bij de diensten
Voor zondag 17 juni geeft het rooster aan Job 40.

Voor zondag 24 juni geeft het rooster aan Job 42.

Voor zondag 1 juli geeft het rooster aan Efeziërs 1: 1-14.

Uit de gemeente
Mw. M.K. Houtekamer-Rooze, Julianastraat 24, heeft na de eerdere hartoperatie nog een operatie ondergaan waarbij een ICD is geplaatst. Inmiddels is ze thuis. We bidden dat ze met Gods hulp weer sterk mag worden.

Huwelijksjubileum
Op 6 juli is het echtpaar Jacobusse-Hanekamp, Plasseweg 7A, 25 jaar getrouwd. Wij feliciteren dit echtpaar van harte met dit jubileum en wensen hen een fijne dag.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand mei in totaal € 488,30 opgebracht. Dat is inclusief een bedrag van € 117,45 voor de Stichting Onyame, € 169,10 voor de Stichting Embrace en € 64,95 voor JOP (jeugdwerk protestantse kerk). Verder zijn er 2 giften ontvangen met een totaal bedrag van € 25,00 voor het bloemenfonds.
Alle gevers hartelijk dank.

Bijzondere collectes
- F.D. Roosevelthuis
Op zondag 17 juni is de bijzondere diaconiecollecte bestemd voor het nieuwe F.D. Roosevelthuis, nu Nieuw Hydepark genoemd in Doorn wat in februari 2016 is geopend. Het gebouw staat op een prachtige plek in het landgoed Hydepark, met uitzicht op de hertenweide, de vijver en de oranjerie. Het vakantiehotel beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. Alle kamers zijn voorzien van hoog-laagbedden en een alarmeringssysteem. De kamers zijn toegankelijk voor een rolstoel. Mocht u interesse hebben om ook een week naar Hydepark te gaan, dan is er informatie beschikbaar via het vakantiebureau (www.vakantiebureau.nl) of bij de diaken.
- Stichting Vrienden van de Hoop
Op zondag 1 juli is de bijzondere diaconiecollecte bestemd voor de Stichting Vrienden van de Hoop. Deze stichting heeft zich ten doel gesteld om te voorzien in behoefte aan hulpverlening naar Bijbelse normen aan mensen in nood. Zij doet dat vanuit de overtuiging dat er voor ieder mens hoop is, hoe groot de nood ook is. Deze doelstelling kan op diverse manieren verwezenlijkt worden:
-  het ontwikkelen en/of opzetten van hulpverleningswerk
-  het exploiteren dan wel financieel ondersteunen van hulpverleningswerk
-  het geven van voorlichtende, adviserende, preventieve en nazorgactiviteiten
In Vlissingen is er een Sta Op Zorg afdeling van de Hoop, die hulpverlening biedt aan mensen met verslavingsproblemen, angst- en stemmingsklachten, trauma of persoonlijkheidsproblematiek.
Beide collectes hartelijk aanbevolen.

Agenda
17 juni  10.00 uur  MeerWaarde:  Jeugdkerk

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 29 juni inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl). Dat nummer is voor drie weken.

Met een hartelijke groet,
ds. Dierx