< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.


Predikant: Vacant

Consulent: Ds. P de Graaf, Hugo de Grootstraat 2, 4416 EG Kruiningen 0113-785227

Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113- 502972

 

Zondag 24 januari
10.00 uur: dhr. P.C. Morée, Wemeldinge
Diaconiecollecte: Moqimi

Zondag 31 januari
10.00 uur: dhr. T. Schakel, Yerseke

Bij de diensten
Tot een nader te bepalen datum, zullen de diensten alleen te beluisteren zijn. Helaas laat de situatie het nog niet toe om grotere groepen mensen bij elkaar te brengen. De uitzending gebeurt niet uit de kerk. Dit heeft tot gevolg, dat de uitzending van de dienst niet zo vroeg begint. Het beste is dat u pas om tien uur inschakelt.
Op zondag 24 januari kunt u dan horen dat de dienst geleid zal worden door dhr. Morée uit Wemeldinge. De zondag daarna, op 31 januari, zal er weer een streekgenoot bij ons de dienst leiden, namelijk dhr. Schakel uit Yerseke. Hij is werkzaam als gemeentelijk werker bij de Vrije Evangelische Gemeente in Yerseke.
We wensen u allen gezegende diensten.

Bijzondere collecte
24 januari: Moqimi
Moqimi ziet het als Gods opdracht om voor de armen en de verdrukten te zorgen.
Moqimi is een kleine organisatie die nauw samenwerkt met de lokale bevolking en lokale en internationale organisaties.
Ze willen kinderen en hun families helpen en herstel bieden die getraumatiseerd zijn door oorlog en geweld in het Midden Oosten. Ze zijn werkzaam in Koerdistan in de regio Dohuk.
Ze voorzien in eten, medische zorg en materiële hulp wanneer nodig. Ze stimuleren en ondersteunen kinderen om naar school te gaan.
Doneren kan op IBAN NL53 RABO 0340562706, t.n.v. Moqimi.
Of via de diaconie:  NL97 RABO 0173 9589 82  o.v.v. Moqimi.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand december in totaal € 865,60 opgebracht. Dat is inclusief € 219,20 voor Voedselbank de Bevelanden en € 262,-- voor Kerk in Actie Kinderen in de Knel. Nagekomen giften november: MAF Nederland € 4,-- en Thomashuis Kruiningen € 4,--. Verder een gift van € 50,-- ontvangen voor de kerktelefoon en € 5,-- voor de actie kerstgroeten.
Alle gevers heel hartelijk dank.

Collectes
Door omstandigheden hebben we nog steeds een andere vorm van kerkdienst houden. Collecteren in de diensten is daarom maar beperkt mogelijk. Wij roepen u op om uw gift over te maken naar diaconie of kerkbeheer.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL97 RABO 0173 9589 82.
Het rekeningnummer van kerkbeheer is: NL81 RABO 0333 6039 07.
U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 29 januari inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).

De kerkenraad