< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 13 januari
10.00 uur: ds. S. Dierx
Autodienst: dhr. M. de Kunder, 501515
Bloemendienst: mw. L. de Poortere-Lagendijk en mw. C. Jacobusse-Kootstra
Oppasdienst: mw. M. Temminck, 06-10274130 en Clarissa
Zondagsschool: Iris Schrier

Zondag 20 januari
10.00 uur: proponent A.J. den Besten, Sliedrecht
Diaconiecollecte: Stichting Walk Inn Goes
Autodienst: dhr. W. de Leeuw, 501286
Bloemendienst: mw. K. Lowiesse-Rooze en mw. W. van de Velde-Haan
Oppasdienst: mw. L. Kriekaard 06-55364797 en Sanne
Zondagsschool: Sara

Bij de diensten
Op zondag 13 januari lezen we Mattheüs 6: 1-8.

Voor zondag 20 januari geeft het rooster Esther 1 aan. Daarmee begint een serie lezingen uit het boek Esther.

In memoriam
Op 26 december 2018 is overleden ons gemeentelid Adriaan Hendrik Cornelisse. Adri Cornelisse werd geboren op 7 juli 1942. Naast zijn werk bij Fokker was hij sterk betrokken bij het dorp en bij de kerk. Als voorzitter van de dorpsraad zette hij zich onder andere vele jaren in voor de komst van een nieuw dorpshuis. Als bestuurder was Adri een wijs iemand, die niet snel zomaar iets riep. Hij probeerde daarbij de mensen met elkaar te verbinden. Hoewel hij vasthoudend kon zijn, probeerde hij de zaken ook met humor te benaderen en waar nodig te relativeren. Verder had hij er veel plezier in om als molenaar in het dorp bezig te zijn. Ook voor de kerk heeft hij veel gedaan, als voorzitter van de kerkenraad, als ouderling, scriba en kerkrentmeester. Ook toen hij geen lid meer was van de kerkenraad bleef hij betrokken en stuurde de kerkenraad geregeld zijn ideeën via de mail. Zo zocht hij naar een manier om mee te denken. De kerk, in het bijzonder die van Waarde, bleef hem zijn hele leven lief. In het geloof zocht hij onder andere naar verdieping. Hij volgde cursussen, las boeken en leidde met anderen samen een kring. De intensieve voorbereiding van zo'n kring was allereerst een zegen voor hemzelf, maar werd ook een zegen voor de deelnemers. In alle bescheidenheid mocht Adri uitdelen van zijn kennis. Het deed hem goed als hij mocht doorgeven wat voor hem kostbaar was.
Een moeilijke tijd begon toen de kanker waar hij al zo lang van genezen was terugkeerde. Enkele lichtere behandelingen hielpen aanvankelijk, maar later bleken chemokuren toch nodig. Midden in die kuren maakte hij door onbekende oorzaak een harde val thuis. De gevolgen waren zo ernstig dat hij na een kleine week op de IC-afdeling overleed.
Wij wensen zijn vrouw Adrie, de kinderen en kleinkinderen Gods liefdevolle troost toe.

Uit de gemeente
Leo Noordam kreeg op 30 december geheel onverwacht een hartstilstand. Gelukkig waren er snel allerlei mensen beschikbaar om hem te reanimeren. Na bijna een week op de IC-afdeling mocht hij verhuizen naar de afdeling cardiologie. Hij is goed aanspreekbaar, al is hij nog wel heel zwak. Het is heel spannend geweest en blijft het ook nog even, omdat niet duidelijk is waar deze hartstilstand door veroorzaakt werd. De familie heeft sterk mogen ervaren dat God kracht geeft in een moeilijke tijd. Ze wisten en weten zich gedragen door de vele mensen die aan hen denken en voor hen bidden.

Bijzondere collecte
Op zondag 20 januari is de diaconiecollecte bestemd voor de Stichting Walk Inn te Goes. Deze stichting ziet om en is betrokken bij de begeleiding van (ex) verslaafden aan o.a. alcohol en drugs en mensen met sociale en psychische problemen. In het inloophuis bieden zij voor ieder ontmoeting, dagvulling, hulp, doorverwijzing en sociale en maatschappelijke begeleiding.
Van harte aanbevolen.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand december in totaal € 809,-- opgebracht. Dat is inclusief € 121,50 voor Actie4Kids, € 147,60 voor Voedselbank de Bevelanden en € 203,40 voor Kerk in Actie Kinderen in de Knel. Verder zijn er 4 giften met een totaal bedrag van € 45,-- ontvangen voor het bloemenfonds en kerstgroeten.
Alle gevers heel hartelijk dank.

Kerkradio
In week 3 - van 13 t/m 19 januari - willen we de halfjaarlijkse bijdrage van € 30,-- bij de luisteraars ophalen voor onderhoud en abonnement van de kerkradio en tevens legen we dan de collectebusjes. U krijgt nog een belletje. Voor luisteraars die geen abonnement hebben maar de kerkradio willen steunen is uw bijdrage welkom op het nummer van de diaconie NL97 RABO 0173 9589 82 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Waarde.

Verjaardagsfonds
De opbrengst van het verjaardagsfonds over het 4e kwartaal 2018 is € 262,03.
Alle gevers hartelijk dank.

Uit de pastorie
Van allerlei gemeenteleden en dorpsgenoten kregen we Kerstkaarten. Hartelijk dank daarvoor!

Afwezig
Van 18 t/m 25 januari zijn wij afwezig. Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met de vicevoorzitter van de kerkenraad, dhr. G. Vreeke, tel. 502823 of (in dringende gevallen) 06-36173008.

Agenda
14 januari    18.45 uur  "MeerWaarde"  :  Catechisatie
16 januari    14.00 uur  "MeerWaarde"  :  Passage
21 januari    18.45 uur  "MeerWaarde"  :  Catechisatie

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 18 januari inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).                                                                                               

Ds. S. Dierx