< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 5 april, Palmzondag
10.00 uur: ds. S. Dierx
Diaconiecollecte: Stichting de Figurant

Dinsdag 7 april
19.00 uur: ds. S Dierx

Vrijdag 10 april, Goede Vrijdag
19.00 uur: ds. S. Dierx

Zondag 12 april, Pasen
10.00 uur: ds. S. Dierx

Zondag 19 april
10.00 uur: proponent A.J. den Besten, Sliedrecht

Bij de diensten
Op zondag 5 april, Palmzondag, lezen we Mattheüs 21: 1-11.

Op dinsdag 7 april is er een korte dienst om 19.00 uur. Schriftlezing is Mattheüs 27:33-44.

Op vrijdag 10 april, Goede Vrijdag, lezen we Mattheüs 27:45-56 en 62-66.

Op zondag 12 april, Eerste Paasdag, lezen we Mattheüs 28:1-10

Voor zondag 19 april geeft het rooster aan Exodus 15:22-16:27. Daarmee begint een serie lezingen uit het boek Exodus.

 

Na enerverende weken proberen we als kerk en als land een nieuw evenwicht te vinden. Steeds duiken weer verhalen op, zien we soms dramatische beelden, horen we deskundigen steeds uitleg geven en proberen we ons aan te passen aan een nieuwe werkelijkheid. Voor heel wat mensen lijkt die realiteit ver weg, tot je er in eigen kring mee geconfronteerd wordt. Juist in deze tijd zoeken we onze steun en kracht bij God. In de Brief aan de Hebreeën lezen we: De hoop hebben wij als een anker van de ziel, dat veilig en vast is. Dat geloven wij, dat belijden we en nu wordt van ons gevraagd met die belijdenis te leven. Er wordt ook medeleven gevraagd, liefde voor de ander. Ook dat wordt zichtbaar: via de telefoon, kaarten en kortgeleden de paasgroet willen we elkaar in de Naam van God bemoedigen en elkaar wijzen op Zijn wonderbare kracht.
Inmiddels hebben we wat kerkdiensten betreft een goede vorm gevonden: met een voorganger, enkele kerkenraadsleden, de organist en de koster lukt het om een dienst te houden. Voor mij is het prettig wanneer er enkele mensen in de kerk zijn, tegen lege banken preken is lastig. Door de diensten is er ook onderlinge verbondenheid als gemeente. De komende maanden hopen we op deze manier dienst te houden. Sommige zaken kunnen helaas tijdelijk geen doorgang vinden: er zal geen Avondmaalsviering op Goede Vrijdag zijn. Wel een dienst, maar geen Avondmaal. Er is door predikanten veel over gediscussieerd. Ook door ons als kerkenraad is erover gesproken. Het moderamen van de synode zag ruimte voor een viering met alleen de noodzakelijk aanwezige mensen. Gemeenteleden zouden dan thuis mee kunnen vieren. Verschillende kerkenraadsleden vonden het echter toch te risicovol en daarom hebben we besloten
de viering van het Avondmaal te laten vervallen. In de Stille Week zal er naast de dienst op Goede Vrijdag één dienst zijn, op dinsdag.
Technisch verliep het live meeluisteren nog niet vlekkeloos, doordat veel meer mensen in het land in deze periode gebruik maken van Kerkomroep. Kerkomroep heeft verschillende problemen opgelost, maar toch hapert de uitzending soms nog. We hebben er daarom – op advies van Kerkomroep – voor gekozen om de dienst een dag eerder op te nemen. Zaterdagavond zou hij dan al beschikbaar kunnen zijn, in ieder geval zondagochtend. Een kerkdienst die al opgenomen is zou minder problemen moeten geven.

Pastoraat
Om kwetsbare personen te beschermen zullen we deze weken wat voorzichtiger zijn met hen te bezoeken. De meeste contacten zullen daarom telefonisch zijn. We zijn nu volop bezig met het bellen van gemeenteleden, met name ouderen en alleenstaanden. Het kan zijn dat u juist iemand wilt spreken of iemand kent die graag een gesprek wil. Neemt u dan even contact op met een ouderling of een diaken of de predikant.

Zondag 5 april Stichting de Figurant (Theo van Theijlingen)
Amecet is één van de projecten waar Stichting de Figurant zich voor inzet. Amecet betekent "schuilplaats van vrede" in het Atesso en is er voor kinderen die ernstig ziek en ondervoed zijn en daarbij ook veelal aids hebben en als wees zijn binnen gebracht. Er wordt gewerkt aan een methode om oudere kinderen te trainen in medicijngebruik en ze voor te bereiden op hun plaats in de samenleving.
Ze worden liefdevol verzorgd en verblijven daar zolang als nodig is. De kinderen gaan terug naar hun familie of clan wanneer ze stabiel zijn en voldoende zijn aangesterkt. 
Het werk is opgezet vanuit de stichting "Youth with a Mission" waar Els van Teijlingen sinds 1997 in Oeganda voor werkt. 
Stichting de Figurant: Bank: NL 26 INGB 0000 003 238.

Bloesemrit
Het is heel jammer, maar onder de huidige omstandigheden is het onverantwoord om de bloesemrit te organiseren.

Plantenactie
Ook dit jaar willen wij als diaconie weer helpen met de planten actie van Arianne Willeboer (Moqimi).
U ontvangt in de week van 6 -10 april een bestellijst in de bus. Op deze bestellijst staat alle informatie die u nodig heeft.
Lees het onderstaande stukje van Arianne Willeboer. Steun het goede werk van deze organisatie.

Groet van de Diaconie

Plantenactie Moqimi

Moqimi helpt Yezidi-vluchtelingen, die gevlucht zijn voor het geweld van IS. Arianne Willeboer heeft Moqimi opgezet en werkt als hulpverlener/ zendeling in Koerdistan, Irak.
Ze voorziet in eten, medische zorg en materiële hulp wanneer dit nodig is. Ze komt bij veel gezinnen over de vloer, hierbij kan ze vaak vertellen van het evangelie. De mensen staan erg open voor bijbel verhalen.
Maar vanwege haar eigen veiligheid kunnen haar evangelisatie werkzaamheden niet vermeld worden op de website.
Om al dit werk mogelijk te maken houden we een tuinplantenactie.
Voor deze actie zal in de week van 6 -10 april een bestellijst bij u in de brievenbus gedaan worden.
De bestellijsten kunnen ingeleverd worden op de vermelde adressen of online besteld worden. De planten zullen op 6 mei geleverd worden. Verdere informatie vindt u op de bestellijst.
We hopen dat er veel planten besteld worden.

Bestuur Moqimi

Collectes
Door omstandigheden hebben we momenteel een andere vorm van kerkdienst houden. Omdat het nu niet mogelijk is in de diensten te collecteren roepen wij u op om uw gift over te maken naar de diaconie of kerkbeheer.

Het juiste rekeningnummer van de diaconie is: NL97 RABO 0173 9589 82 (in het vorige nummer van Kerkelijk Leven stond helaas een verkeerd rekeningnummer vermeld).
Het rekeningnummer van kerkbeheer is: NL81 RABO 0333 6039 07.
U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Passage
De bijeenkomsten van Passage gaan vanwege de coronacrisis voorlopig niet door.

Koningsdagrommelmarkt Gawege gaat niet door
Als een gevolg van de coronacrisis hebben we de rommelmarkt op Koningsdag af moeten gelasten.
Als u al spullen gebracht heeft: hartelijk bedankt. We hopen in ieder geval volgend jaar de markt weer te kunnen organiseren.
Fam. Hogendoorn en fam. Temminck.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 17 april inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl). Dit nummer is voor 3 weken.

Ds. S. Dierx