< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 24 februari
10.00 uur: ds. S. Dierx
Diaconiecollecte: plaatselijk jeugdwerk
Autodienst: dhr. G. Vreeke, tel. 502823
Bloemendienst: mw. L. de Poortere-Lagendijk en mw. C. Jacobusse-Kootstra
Oppasdienst: mw. M. Temminck, tel. 06-10274130 en Sanne
Zondagsschool: Clarissa

Zondag 3 maart
10.00 uur: ds. A.G.M. Weststrate, Biezelinge
Autodienst: mw. H. van Houte-van Oeveren, tel. 501244
Bloemendienst: mw. J. Vreeke-Krijnsen en mw. W. van de Velde-Haan
Oppasdienst: mw. L. Kriekaard, tel. 06-55364797 en Remo
Zondagsschool: Kevin

Bij de diensten
Op zondag 24 februari lezen we Esther 7. Daarmee eindigt de serie lezingen uit het boek Esther. In deze dienst willen we de namen noemen van hen die we als ambtsdrager willen voordragen. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van iemand die gekozen is kunnen worden ingebracht door belijdende leden en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij dhr. Vreeke of bij ds. Dierx te worden ingediend.

Voor zondag 1 maart geeft het rooster Lucas 15:11-32 aan. In deze dienst hoopt ds. Weststrate uit Biezelinge bij ons voor te gaan. Dit is een ruilbeurt. Ds. Weststrate is predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Biezelinge. Eerder heb ik met ds. Schenau uit Goes geruild. Ds. Schenau is echter naar Nunspeet vertrokken. Toen hebben ds. Weststrate en ik afgesproken om met elkaar te ruilen. Ik hoop dus voor te gaan in Biezelinge. Wij hopen op een vruchtbare uitwisseling!

Uit de gemeente
We namen afscheid van Frans en Conny Paalvast. Ze zijn begonnen aan een maandenlange reis met hun camper. We bedanken met name Conny voor haar inzet onder andere voor Passage en het samen met Rina zoeken van gastpredikanten. Wij wensen Frans en Conny Gods zegen toe op hun reis. De Here God is niet gebonden aan een tijd of een plaats. We hopen dat Frans en Conny dit onderweg ook mogen ervaren.

We heten welkom Huib en Nathalie Kosten, Middenweg 1 en hun kinderen Sanne, Heidi, Rien en Eva als leden van onze gemeente. Wij hopen dat ze met Gods hulp een plek zullen krijgen in onze gemeente. De leden van de familie Kosten waren al geregeld te zien in onze gemeente, maar nu zijn ze echt lid geworden. Wij heten hen van harte welkom!

Bijzondere collecte
Op zondag 24  februari is de diaconiecollecte bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk. Van harte bij u aanbevolen .

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand januari in totaal € 297,25 opgebracht. Dat is inclusief € 81,40 voor de stichting Epafras en € 95,05 voor de Stichting Walk Inn te Goes. Verder is er een gift van € 25,00 ontvangen via de bank.
Alle gevers heel hartelijk dank.

Kerktelefoon
De halfjaarlijkse bijdrage van de luisteraars van de kerktelefoon is weer opgehaald. De totale opbrengst is € 383,75, onderverdeeld in € 150,00 voor abonnement en onderhoud, € 155,85, voor kerkbeheer en € 77,90 voor de diaconie.
Alle luisteraars hartelijk dank voor uw bijdrage.

Agenda
25 februari   19.00 uur  "MeerWaarde"  :  Catechisatie
  4 maart      19.00 uur  "MeerWaarde"  :  Catechisatie

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 1 maart inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).                                                                                               

Ds. S. Dierx