< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 8 december, 2e Advent
10.00 uur: ds. S. Dierx
Autodienst: dhr. M. Willeboer, tel. 503364
Bloemendienst: mw. A. Cornelisse-Blaauwkamer en mw. J. de Leeuw-Westdorp
Oppasdienst: mw. M. van Weele, tel. 06-25066638 en Roos
Zondagsschool: Sara

Zondag 15 december, 3e Advent
10.00 uur: ds. S. Dierx
Diaconiecollecte: Voedselbank de Bevelanden
Autodienst: dhr. H. Koeman, tel. 501928
Bloemendienst: mw. L. de Poortere-Lagendijk en mw. C. Jacobusse-Kootstra
Oppasdienst: mw. M. Temminck, tel. 06-10274130 en Kevin
Zondagsschool: Sven

Bij de diensten
Op zondag 8 december, tweede Adventszondag, lezen we Micha 2:6-13.

Op zondag 15 december, derde Adventszondag, lezen we Micha 6:1-8.

Het kerstproject van de zondagsschool heeft dit jaar als thema 'vrede': de hemelse vrede die God geeft. De Schriftlezingen komen steeds uit het Bijbelboek Micha. De profeet Micha mag in een tijd van bedreigingen aan het volk Israël vertellen over wat er komen gaat, vanuit Gods perspectief. Hij belooft dat God zal ingrijpen en vrede zal brengen. Micha geeft Israël en ons een bijzonder vergezicht: God zal voorzien in een Koning die in vrede zal regeren. Het kerstproject herinnert ons niet alleen aan Jezus’ komst op aarde, maar laat ons ook vooruitkijken naar de tijd dat Hij als Koning zal terugkomen en heersen over heel de aarde.
In een soort kerkvenster zal elke zondag een symbool worden geplaatst, een verwijzing naar het Bijbelverhaal van die zondag.

In memoriam
Op 8 november is overleden ons gemeentelid Adrianus Antoon de Koning. Ton de Koning werd geboren op 1 november 1940. Hij groeide op in Gouda. Toen hij 15 jaar was overleed zijn moeder. Hij woonde daarna enkele jaren bij een tante in huis en kwam daar in aanraking met het geloof. Het geloof raakte hem. Later deed hij samen met zijn vrouw Dicky belijdenis van het geloof. Hij werkte jarenlang als vertegenwoordiger. Op latere leeftijd vond hij een baan bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Hij werkte daar veel met vrijwilligers, onder andere bij het knotten van wilgen. Dat lag hem erg, samen met anderen dingen doen.
Kerk en geloof waren belangrijk voor hem. Hij ging graag naar de kerk, was onder andere kerkenraadslid en probeerde het geloof uit te dragen. Met vrijmoedigheid, hij was niet bang om voor zijn Meester uit te komen.
Ton de Koning was een man met humor en een optimistische kijk op het leven. Hij was erg betrokken bij zijn gezin en bij de mensen in zijn omgeving. Zijn gezondheid was de laatste jaren minder, maar toch genoot hij van de kleine dingen. Hij wist ook dat hij zijn vertrouwen op God kon stellen. Na een voorspoedige periode in Ter Valcke werd hij begin november opgenomen in een ziekenhuis in Antwerpen. Het leek aanvankelijk de goede kant op te gaan, maar uiteindelijk overleed hij op 8 november. Wij wensen de rouwende familie Gods troost toe.

ds. S. Dierx

Uit de gemeente
Dhr. C. van der Maas, Raadhuisstraat 33, moest vanwege vochtproblemen opgenomen worden in het ziekenhuis.

Dhr. J. Cijsouw, H.A. Fonteinestraat 11A, 4413 CV  Krabbendijke, is nog steeds in het ziekenhuis te Bergen op Zoom. Hij zou naar huis mogen in afwachting van een operatie in Antwerpen half december, maar zijn situatie is niet stabiel genoeg.

Dicky de Koning is heel dankbaar voor alle meeleven dat ze de afgelopen tijd vanuit de gemeente gekregen heeft. Ze vroeg om dit via het kerkblad te laten weten: “Wij hebben ervaren hoe vele gemeenteleden hebben meegeleefd, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man Ton de Koning. Het is bijna niet mogelijk om ieder persoonlijk te bedanken. Uw medeleven en betrokkenheid hebben we heel bijzonder gevonden!”

Jubileum
Op zaterdag 14 december is het echtpaar Versteeg-Hogendoorn, Oostpolderweg 18, 4413 NN  Krabbendijke, 40 jaar getrouwd. Wij feliciteren het echtpaar van harte met dit jubileum en wensen hen een fijne dag.

Bijzondere collecte
Op zondag 15 december is de diaconiecollecte bestemd voor Voedselbank de Bevelanden.
Op Noord- en Zuid-Beveland leven ongeveer 3.900 huishoudens al langere tijd in armoede. Een deel van die gezinnen leeft onder de armoedegrens en is niet in staat rond te komen. Deze mensen wil de Voedselbank helpen door aan hen wekelijks een gratis voedselpakket te verstrekken. Dit pakket wordt tijdelijk uitgereikt en is bedoeld als aanvulling op de eigen boodschappen.
Voedselbank De Bevelanden werkt met ongeveer vijftig vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat het voedsel, dat gratis gedoneerd wordt, op een zo eerlijk mogelijke manier verdeeld wordt en bij de juiste mensen terecht komt. Op deze manier draagt de Voedselbank ook bij aan het terugdringen van voedselverspilling.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand november in totaal € 461,30 opgebracht. Dat is inclusief € 125,20 voor de MAF. Verder is er 1 gift van € 10,00 ontvangen voor het bloemenfonds.
Alle gevers heel hartelijk dank.

Kettingzagen voor Stichting Embrace, Hongarije
Deze winter zal er hout uitgedeeld kunnen worden door Michel en Janet van Boxtel-van Houte.
De actie ‘Kettingzaag voor warmte’ heeft zoveel opgeleverd dat er 3 maten professionele kettingzagen gekocht kunnen worden en boomstammen.
Hoe is de actie verlopen? Onze koster, Jacco van Houte, die na zijn bezoek aan de dak- en thuislozen zich geroepen wist om de actie te starten, kan u er alles over vertellen. Er zijn bijzondere dingen gebeurd. Het streefbedrag is in ieder geval royaal gehaald. Via de diaconie en de collectebus in de wandelkerk is er € 1.991,25 gegeven, stichting Embrace ontving rechtstreeks € 640,00; anonieme gevers gaven € 2.732,30 en nog 1 vrachtwagen hout ter waarde van € 1.250,00. Als afsluiting van de actie was er het kettingzaag-sponsorbuffet bij Iris en Lau Goud (Zeeuws genieten bij Iris): supergezellig, heerlijk en met een netto-opbrengst van € 650,00. In totaal € 7.263,55.
Half januari zal Jacco samen met René van Weele de zagen, extra onderdelen en beschermende kleding, naar Hongarije gaan brengen. Hij hoopt daar later verslag van te doen.
U allen heel hartelijk bedankt voor het laten slagen van deze in alle opzichten hartverwarmende actie.

Ambtsdragers
De kerkenraad heeft dhr. M. van Haag, Kerkweg 2, benoemd tot ouderling van de Hervormde Gemeente Waarde. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen deze benoeming. We zijn verheugd dat we Marc kunnen bevestigen tot ouderling.

De kerkenraad

Jubileum
Op 11 december is het 25 jaar geleden dat ds. Dierx bevestigd is als predikant. Uiteraard willen we hierbij stilstaan en hem een receptie aanbieden om dit te vieren. U wordt, als gemeentelid, uitgenodigd om hem te feliciteren in “MeerWaarde”, op 14 december tussen 14.00 en 16.30 uur.

Wijkindeling
Van sommige mensen hoorde de kerkenraad dat de huidige wijkindeling niet goed bekend is. Zie daarvoor het overzicht hieronder.

Wijk 1
Straten: Kerkweg, Parkzicht, Meezeweg, Nieuwlandse Binnendijk (Oostdijk).
Bij deze wijk horen ouderling Gerwi Vreeke, diakenen Elise Schrijver en Annella Tolhoek en bezoekmedewerkster Leanne Lobbezoo.

Wijk 2
Straten: Julianastraat, Coolhofflaan, Dorpszicht, Koninginneweg, Middenweg, Puthoekseweg, H.A. Fonteinestraat (Krabbendijke), Populierestraat ('s Gravenpolder), verschillende straten in Kruiningen, Deltastraat (Wemeldinge).
Bij deze wijk horen diaken Bas Tramper en bezoekmedewerkster Ineke Koeman. Er is in deze wijk geen ouderling.

Wijk 3
Straten: Christinastraat, Clausstraat, Groene Kruisstraat, Havenstraat, Prins Willemstraat, Mauritshof, Mauritsstraat, Plasseweg, Oostkilhoek en Oostkilstraat (Rilland-Bath), Ter Weel Krabbendijke, Populierenstraat (Goes), Rossinipad (Goes).
Bij deze wijk horen ouderling Cornélie Noordam, diaken Tanny Willeboer en bezoekmedewerkster Marlies Westveer.

Wijk 4
Straten: Raadhuisstraat, Weelweg, Valkenissepolder, Westveerpolder, Gawege, Gaweegsedijk, Ter Weel Krabbendijke, verschillende straten in Krabbendijke.
Bij deze wijk horen ouderling Marien Hogendoorn, diaken Marjoleijn Koeman en bezoekmedewerkster Marion van Weele.

Gemeenteleden die naar Ter Weel verhuizen, blijven verbonden met de wijk waar ze eerst in woonden.

Kerstlunch
Op tweede Kerstdag wordt er in de “Adullamkerk” een kerstlunch georganiseerd voor alleenstaanden, door enkele enthousiaste leden van de Gereformeerde Gemeente in samenwerking met leden van onze gemeente. Bij de ondersteuning van de uitvoering van de lunch kunnen we nog hulp gebruiken. Indien u hier aan mee wilt werken, kunt u contact opnemen met één van de diakenen.

Ontmoeting met de burgemeester
Twee maal per jaar is er een gesprek van de burgemeester en enkele vertegenwoordigers van de gemeente Reimerswaal met de voorgangers c.q. afgevaardigden van de kerken in Reimerswaal. Het gesprek gaat vaak over sociaal-maatschappelijke thema's. De laatste keer ging het bijvoorbeeld over de grote zorgen door het overmatige gebruik van alcohol, drugs en andere verdovende middelen. Verder keken we terug op een geslaagde bijeenkomst in Waarde op 23 oktober. Ik heb meegedacht bij de voorbereiding hiervan. Doelen waren het verdiepen van de kennis van psychische problemen en een indruk krijgen van de hulpverlening die de gemeente Reimerswaal biedt en de manier waarop die hulpverlening werkt. Deze avond, waarop ambtsdragers van verschillende gemeenten aanwezig waren, voorzag duidelijk in een behoefte. Er waren vertegenwoordigers van Emergis en 113 zelfmoordpreventie. De bedoeling is nu om dit wat systematischer aan te bieden in 2020 en daarbij meer gelegenheid te bieden om gesprekken te oefenen. Hoe ga je bijvoorbeeld het gesprek aan met iemand die zelfmoordgedachten heeft? Wat zeg je? Moet je het thema duidelijk aansnijden of breng je iemand dan juist op gedachten? Je kunt niet alles van een cursus verwachten, maar we zijn uiteraard heel blij met dit aanbod van de gemeente Reimerswaal. Voor mensen die pastoraal werk doen is het belangrijk om steeds geschoold te blijven.

Agenda
  9 december   18.45 uur  "MeerWaarde": catechisatie
10 december   19.30 uur  "MeerWaarde": Bijbelkring
16 december   18.45 uur  "MeerWaarde": catechisatie
18 december   19.30 uur  "MeerWaarde": Kerstviering Passage
21 december   19.30 uur  "MeerWaarde": Kerstconcert muziekvereniging "Vooruit"

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 13 december inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl). Dit nummer is voor 3 weken.

Ds. S. Dierx