< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 20 mei, Pinksteren, m.m.v. koperensemble
10.00 uur: ds. S. Dierx
Autodienst: dhr. M. Wondergem, 381601
Bloemendienst: mw. K. Lowiesse-Rooze en mw. W. van de Velde-Haan
Oppasdienst: mw. L. Kriekaard, 06-55364797 en Lizanne
Zondagsschool: Zoë en Tim

Zondag 27 mei
10.00 uur: dhr. R.D. van Schouwen, Honselersdijk
Diaconiecollecte: JOP
Autodienst: dhr. M. Willeboer, 503364
Bloemendienst: mw. H. van Houte-Breedijk en mw. H. van Houte-van Oeveren
Oppasdienst: mw. J. Vreeke, 06-51076636 en Kevin
Zondagsschool: Jorrinda en Iris Schrier

Bij de diensten
Op zondag 20 mei, Eerste Pinksterdag, lezen we Handelingen 2: 1-11. Aan deze dienst werken enkele koperblazers van Muziekvereniging Vooruit mee.

Voor zondag 27 mei geeft het rooster aan Job 1. Daarmee begint een serie lezingen uit het boek Job.

Op vrijdag 8 juni hopen Christiaan Catharinus Mijnders en Odessah Karelse te trouwen. De trouwdienst is om 15.30 uur in onze kerk. Wij wensen Christian en Odessah een goede dag en bovenal Gods zegen over hun huwelijk. Wie een kaartje wil sturen: hun adres is Doelstraat 69, 4413 BG  Krabbendijke.

Uit de gemeente
Mw. M.K. Houtekamer-Rooze, moest helaas lang wachten op haar hartoperatie. De operatie is nogal ingewikkeld en daarom wilde men deze goed voorbereiden. Als het goed is, heeft de operatie inmiddels plaatsgevonden.

Met mw. M.A. Jansen-Stroosnijder, Clausstraat 23, gaat het gelukkig steeds beter. Ze mag beide benen belasten en kan al redelijk lopen. De hoop is dat ze binnenkort Ter Valcke mag verlaten. Dan zal ze nog wel moeten blijven revalideren.

Dhr. M. Krijnsen, Kerkweg 26, is weer opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege benauwdheid door vocht achter zijn longen en een erg lage hartslag. Toen het na behandeling beter ging mocht hij weer naar huis.

Op 8 mei is ons oud-gemeentelid Cees Sonke tamelijk plotseling overleden. We leven mee met de rouwende familie en bidden hen Gods kracht toe.

Bijzondere collecte
- JOP
Op zondag 27 mei is de diaconiecollecte bestemd voor het jeugdwerk in de Protestante Kerk (JOP), Jong Protestant. JOP ondersteunt gemeenten bij het opzetten van de Kliederkerk, een missionaire activiteit, waarin jongeren en ouderen op creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Samen vieren, eten en al kliederend ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus betekent. Er zijn inmiddels al meer dan 130 Kliederkerken gestart en JOP ondersteunt hen met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit. Hartelijk aanbevolen.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand april in totaal € 465,85 opgebracht. Dat is inclusief een bedrag van € 113,50 voor stichting het Clarahofje en € 100,80 voor stichting DOOR. Verder zijn er 3 giften voor het bloemenfonds en 1 voor de paasgroeten ontvangen met een totaal van € 35,--. Verder een gift van € 25,-- ontvangen van een kerktelefoon luisteraar. Allen hartelijk dank.

Verantwoording kerkbeheer
De collectes over de maand maart hebben € 880,17 opgebracht. Ook zijn er nog giften binnen gekomen van € 10,--, € 20,-- en € 50,--. Allen hartelijk dank hiervoor.

Pinksterzendingsweek 2018 - Versterk de kleine kerken in Bangladesh
In Bangladesh zijn veel kleine kerkgemeenschappen. Kerk in Actie steunt deze jonge kerken om op eigen benen te staan. Met de hulp van Kerk in Actie is een project ontwikkeld waarin de kerken zowel geestelijk als sociaal-economisch geholpen worden om sterk te worden en op eigen benen te staan. Op dit moment is slechts 0,5% van de bevolking christen en er is dus nog veel werk te doen.
Meer informatie vindt u in de collectefolder.
Wilt u dit project steunen? Dat kunt u op 3 manieren doen:
- uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL54 RABO 0333 6427 08 t.n.v.  Zendingscommissie Hervormde Gemeente Waarde
- het zendingszakje in de zendingscollectezakken in de wandelkerk doen of
- het zakje afgeven bij een van de leden van de zendingscommissie: Pim, Jeannette, Gerard en Marjan
Hartelijk dank alvast voor uw steun!

Uit de pastorie
Van 22 mei t/m 7 juni zijn wij afwezig. Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met de vicevoorzitter van de kerkenraad, dhr. G. Vreeke, tel. 502823 of met de scriba, dhr. L. Noordam, tel. 502972.

Agenda
30 mei  Passage :  gezamenlijke bijeenkomst in Krabbendijke

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 25 mei inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).

Met een hartelijke groet,
ds. Dierx