< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 17 mei
10.00 uur: ds. S. Dierx

Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag
10.00 uur: ds. S. Dierx

Zondag 24 mei
10.00 uur: ds. S. Dierx
Diaconiecollecte: Stichting Onyame

Bij de diensten
Op zondag 17 mei lezen we Exodus 20.

Op donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag, lezen we een gedeelte uit Johannes 16.

Op zondag 24 mei lezen we een gedeelte uit Johannes 17.

Zoals ik eerder schreef zijn we inmiddels gewend aan de nieuwe manier van diensten houden. Deze manier van kerkdienst houden zal echter niet zo blijven. De versoepelingen van de laatste tijd geven ruimte om (gedeeltelijk) terug te keren naar een “normale” eredienst. Uiteraard met inachtneming van de bekende maatregelen. Daarover zal de kerkenraad zich de komende tijd bezinnen. Zodra we concrete plannen hebben, zult u daar meer over horen. Ook zal de kerkenraad op termijn weer vergaderen in een zaal, al zal dat in het begin onwennig zijn. Het vraagt van gemeenten wijsheid en creativiteit om in deze tijd kerk te zijn. Laten we bidden dat de Here God ons die zal geven.

Uit de gemeente
Om kwetsbare personen te beschermen zullen we deze weken wat voorzichtiger zijn met hen te bezoeken. De meeste contacten zullen daarom telefonisch zijn. We zijn nu volop bezig met het bellen van gemeenteleden, met name ouderen en alleenstaanden. Het kan zijn dat u juist iemand wilt spreken of iemand kent die graag een gesprek wil. Neemt u dan even contact op met een ouderling of een diaken of de predikant.

Zondag 24 mei -Stichting Onyame
Onyame zet zich in voor mensen in Ghana die onder de armoedegrens leven. Doel is om hen mondiger en sterker te maken, zodat ze op eigen kracht een beter bestaan kunnen leiden.
Dit alles vanuit de overtuiging dat God overal aanwezig is en ons aanmoedigt om samen aan een betere wereld te werken.
Het werk van Onyame in Ghana is gericht op de twee meest kwetsbare groepen: vrouwen en kinderen. De projecten zijn te verdelen over drie thema’s: gezondheidszorg, opvoeding en onderwijs, landbouw en inkomen.
Stichting OnyameNL62 RABO 0380 5469 14.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand april in totaal € 339,-- opgebracht. Dat is inclusief voor Stichting de Figurant € 14,--, voor Voedselbank de Bevelanden € 19,-- en voor plaatselijk jeugdwerk € 4,--. Verder ontvangen een bijdrage voor de kerktelefoon van € 45,--, voor bloemenfonds/paasgroet € 55,-- en een gift van € 25,-- van een luisteraar van de kerktelefoon.
Allen hartelijk dank.

Collectes
Door omstandigheden hebben we momenteel een andere vorm van kerkdienst houden. Omdat het nu niet mogelijk is in de diensten te collecteren roepen wij u op om uw gift over te maken naar de diaconie of kerkbeheer.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL97 RABO 0173 9589 82.
Het rekeningnummer van kerkbeheer is: NL81 RABO 0333 6039 07.
U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 22 mei inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).

Ds. S. Dierx