< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 11 oktober
10.00 uur: ds. S. Dierx
Diaconiecollecte: Liliane Fonds

Zondag 18 oktober
10.00 uur: pastor W. van Goch, Goes
Diaconiecollecte: Rwanda - Met zusters werken aan voldoende eten

Bij de diensten
Op zondag 11 oktober lezen we 1 Samuël 31. Dit zal mijn laatste gewone dienst in Waarde zijn.

Voor zondag 18 oktober geeft het rooster aan Mattheüs 18: 21-35.

Bijzondere collectes diaconie
- Zondag 11 oktober is de collecte bestemd voor het Liliane Fonds
Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook de armste kinderen met een handicap al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker.
U kunt uw gift geven of overmaken aan de diaconie, of overmaken op NL08 RABO 0303 080 000 o.v.v. Liliane Fonds.

- Zondag 18 oktober is het Wereldvoedseldag. De collecte is dan bestemd voor Rwanda - Met zusters werken aan  voldoende eten
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.
U kunt uw gift geven of overmaken aan de diaconie, of overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. Collecte Werelddiaconaat oktober.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand september in totaal € 398,25 opgebracht. Dat is inclusief € 115,25 voor JmeO Heidebeek t.a.v. fam. Pruim. Verder zijn er giften ontvangen voor Stichting de Hoop € 20,--, Sensoor luisterlijn € 20--, kerktelefoon € 10,--, bloemendienst € 20,-- en € 25,-- voor algemene doeleinden. Totaal: € 493,25.
Alle gevers hartelijk dank.

Afscheid
Op zondag 1 november hopen we afscheid te nemen van de Hervormde gemeente Waarde. Dat zal in een gewone dienst 's morgens zijn, met vooral gemeenteleden en daarnaast enkele gasten. Zo'n dienst zou in normale omstandigheden anders verlopen, met naast veel gemeenteleden ook allerlei gasten en belangstellenden. Het is nu ook nog onduidelijk in welke vorm een eventuele afscheidsavond gehouden kan worden. Een vreemde gewaarwording om na negen jaar op deze beperkte manier afscheid te nemen. Het hoort helaas echter bij deze tijd. Inmiddels zijn we druk bezig met het afronden van de werkzaamheden hier, het hier en daar afscheid nemen en natuurlijk het inpakken van de verhuisdozen!
Geestelijk bereiden we ons ook voor op de overgang naar een nieuwe gemeente. De Hervormde Gemeente 's-Gravendeel is deels een ander soort gemeente. Geregeld zijn er bijvoorbeeld bijzondere diensten, soms georganiseerd door een tak van het jeugdwerk, soms bedoeld als laagdrempelige evangelisatiedienst. Het is een grote gemeente (1800 leden) en daarom is er ter ondersteuning van het (bezoek)werk een pastoraal werker actief. Tegelijkertijd lijkt deze gemeente op de Hervormde Gemeente Waarde; een confessionele gemeente met een kerk in het midden van het dorp, waar iedereen, die zich Hervormd voelt, lid van is.

Afscheid ds. Dierx
In de reguliere eredienst van 1 november zal ds. Dierx afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Waarde. We zouden graag een avond organiseren waar ieder gemeentelid persoonlijk afscheid kan nemen van de predikant. Maar door de regels, die er zijn om de verspreiding van het corona virus te verhinderen, is dit niet mogelijk. We zoeken naar een alternatief afscheidsmoment. Hierover zullen we u later informeren.

Kerkenraad
Onlangs heeft dhr. Tramper zich vanwege persoonlijke redenen teruggetrokken als diaken. We zullen hem missen als lid van de kerkenraad, maar respecteren zijn beslissing.
Wij willen hem namens de gemeente bedanken voor alles wat hij met Gods hulp heeft mogen doen.

De kerkenraad

Bezinning
Het is fijn als u een moment van bezinning kunt nemen voor gebed. Gods huis is daarvoor een uitgelezen plaats. Iedere eerste woensdag van de maand zal ons kerkgebouw tussen 20.00 en 21.00 uur hiervoor geopend zijn. Samen of alleen bidden is mogelijk en ook uw inbreng van bid onderwerpen is welkom. Ook niet gemeenteleden zijn van harte welkom. We starten in oktober en zien u/jullie graag tegemoet.

Hanneke en Jacco van Houte, Marjan en Gerard Temmink en Marien Hogendoorn.

Collectes
Door omstandigheden hebben we nog steeds een andere vorm van kerkdienst houden. Collecteren in de diensten is daarom maar beperkt mogelijk. Wij roepen u op om uw gift over te maken naar diaconie of kerkbeheer.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL97 RABO 0173 9589 82.
Het rekeningnummer van kerkbeheer is: NL81 RABO 0333 6039 07.
U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Agenda
13 oktober  18.45 uur  "MeerWaarde": catechisatie
20 oktober  18.45 uur  "MeerWaarde": catechisatie

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 16 oktober inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).

Ds. S. Dierx