< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 27 oktober
10.00 uur: ds. mw. P.J. van der Linden, Goes
Autodienst: dhr. H. Koeman, tel. 501928
Bloemendienst: mw. A. Cornelisse-Blaauwkamer en mw. J. de Leeuw-Westdorp
Oppasdienst: mw. M. van Weele, tel. 06-25066638 en Roos
Zondagsschool: Remo

Zondag 3 november
10.00 uur: ds. W.J. van de Griend, Yerseke
Autodienst: dhr. J. Jansen, tel. 501910
Bloemendienst: mw. L. de Poortere-Lagendijk en mw. C. Jacobusse-Kootstra
Oppasdienst: mw. M. Temminck, tel. 06-10274130 en Clarissa
Zondagsschool: Roos

Bij de diensten
Voor zondag 27 oktober geeft het rooster aan 1 Samuël 9 - 10.

Voor zondag 3 november geeft het rooster aan 1 Samuël 11. Op deze ruilzondag hoopt ds. Van de Griend bij ons voor te gaan. Ik ben dan in Yerseke.

Belijdeniscatechisatie
Binnenkort begint de belijdeniscatechisatie. Enkele mensen willen daar aan meedoen. We zijn God heel dankbaar dat Hij dit verlangen in hun hart heeft gelegd. Belijdenis doen wil zeggen persoonlijk ervoor uitkomen dat je gelooft. De Here Jezus Christus roept ons tot een persoonlijke keuze. Het mooie is dat de Heer die ons roept dezelfde Heer is die ons wil helpen die keuze waar te maken en in te vullen. Belijdenis doen is het begin van een geloofsavontuur met Hem.
De voorbereiding op die belijdenis is een seizoen waarin we bij elkaar komen om ons te verdiepen in de kern van het christelijk geloof. Daarbij is alle ruimte voor persoonlijke vragen. Opgave graag via de e-mail (s.dierx@zeelandnet.nl) of telefonisch (501410). Als je er eerst over wilt praten, dan hoor ik dat graag.

Drie jongeren zijn trouwens gestart met de tienercatechese. Het is bijzonder om samen op een andere manier dan op de zondagsschool met de Bijbel en het geloof bezig te zijn. Het past bij een nieuwe fase in hun leven.

Bijbelkring
Er is veel belangstelling voor de kring over de psalmen. Mocht u alsnog mee willen doen, dan is dit een mooie gelegenheid. Van harte welkom!

Intratuin
Op donderdag 14 november willen we een bezoek brengen aan Intratuin in Halsteren.
Het vertrek is om 13.15 uur vanaf "MeerWaarde". In Intratuin kunt u op uw gemak rondkijken en krijgt u koffie met gebak. Vervolgens rijden we terug naar "MeerWaarde" en daar nuttigen we een kopje soep met een broodmaaltijd.
Bij dit Kerkelijk Leven zit een briefje waarop u meer informatie vindt.
U kunt uw rollator meenemen (dit wel graag aangeven op het briefje).
We hopen op een mooie opkomst en zoeken ook mensen die bereid zijn met de auto te rijden.

Met vriendelijke groet,
Ineke Koeman en Ina Weststrate

Verjaardagfonds
Het Verjaardagfonds heeft over het 3e kwartaal 2019 het bedrag van € 287,76 opgebracht.
Alle gevers hartelijk dank hiervoor.

Dorpszangavond
Op vrijdag 8 november is er een dorpszangavond in onze kerk. Met elkaar willen we de Naam van God loven en prijzen en elkaar als christenen ontmoeten. Het thema van deze dienst is “De vrucht van de Geest”. Centraal staat het gedeelte in Galaten 5 dat de vrucht van de Geest beschrijft. Ondersteund door verschillende muzikanten hopen we veel liederen te zingen. Een groep kinderen zingt apart enkele kinderliederen.

Najaarszendingsweek 3 - 10 november; Goede predikanten opleiden in Zambia
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.
Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia.
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein.
Voor € 2.450,-- krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u mee? U kunt uw bijdrage:

  • overmaken op bankrekeningnummer NL54 RABO 0333 6427 08 t.n.v. Zendingscommissie Hervormde Gemeente Waarde
  • in het zendingszakje doen en in de zendingscollectezakken in de wandelkerk stoppen.

Van harte aanbevolen.

Zendingscommissie: Pim van Iwaarden, Jeannette van Rossum, Gerard en Marjan Temminck

Project en sponsorbuffet "Kettingzaag voor warmte"
Onze koster, Jacco van Houte, is in Boedapest (Hongarije) geweest bij Michel en Janet van Boxtel van stichting Embrace. www.stichtingembrace.nl. Hun werk is divers. Zij zoeken daklozen op, bezoeken arme gezinnen in dorpen, verzorgen kerkdiensten, delen dekens en eten uit, etc. Jacco heeft ook het houtproject bezocht. Bomen worden in de zomer goedkoop ingekocht zodat ze voor de winter een voorraad hebben om uit te delen. Maar de bomen moeten dan eerst nog gezaagd worden. Ze hebben 1 oude kettingzaag, die er met regelmaat mee ophoudt. Daarom zijn we het project "kettingzaag voor warmte" gestart. We willen € 3.000,-- inzamelen om goede kettingzagen en veiligheidskleding te kopen.
We hebben een goede start kunnen maken. Hartelijk dank aan alle gevers!
Er is nu nog € 1.000,-- nodig. Het zou heel fijn zijn als u daaraan zou willen bijdragen.
Hoe?

  • een gift overmaken naar Diaconie Hervormde Gemeente Waarde NL97RABO0173958982 o.v.v. "kettingzaag"
  • een gift afgeven bij Jacco van Houte, Julianastraat 7, Waarde

Liever uit eten?

  • een sponsorbuffet à € 29,50 excl. drankjes wordt gehouden op zaterdag 23 november a.s. bij Zeeuws genieten bij Iris, Weelweg 10 d, Waarde. Inloop om 18.00 uur; buffet 18.30 uur. Er is plaats voor 40 sponsors. Opgeven mag bij Marjan Temminck tel. 06 10 27 41 30 of via de intekenlijst in de wandelkerk.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Marjan Temminck.

Hartelijk dank namens het projectteam, Jacco van Houte, Marien Hogendoorn, Gerard Temminck, Marjan Temminck

Agenda
28 oktober       18.45 uur  "MeerWaarde": catechisatie
  4 november   18.45 uur  "MeerWaarde": catechisatie

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 1 november inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).

Ds. S. Dierx