< Hervormde gemeente Waarde
TopImage
 
Logo KL

Tweewekelijks wordt het blad "Kerkelijk Leven" uitgegeven door de protestantse kerken in oostelijk Zuid-Beveland. De berichten vanuit Waarde worden op deze pagina geplaatst.

Predikant: Ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde 0113 501410
Scriba L. Noordam, Coolhofflaan 6, 4414 BK Waarde 0113 502972

 

Zondag 9 december, 2e Advent
10.00 uur: ds. S. Dierx
Autodienst: dhr. M. de Kunder, 501515
Bloemendienst: mw. H. van Houte-Breedijk en mw. H. van Houte-van Oeveren
Oppasdienst: mw. M. Temminck, 06-10274130 en Jorrinda
Zondagsschool: Sara

Zondag 16 december, 3e Advent
10.00 uur: ds. S. Dierx
Diaconiecollecte: Voedselbank de Bevelanden
Autodienst: dhr. W. de Leeuw, 501286
Bloemendienst: mw. J. Krijnsen-de Bel en mw. R. Lagendijk-Cornelisse
Oppasdienst: mw. L. Kriekaard, 06-55364797 en Clarissa
Zondagsschool: Kevin

Bij de diensten
Op zondag 9 december, tweede Adventszondag, lezen we Lucas 1:26-38.

Op zondag 16 december, derde Adventszondag, lezen we Lucas 1:39-56.

Advent is een tijd van verwachten. We verwachten niet zomaar iemand, maar we wachten op de Here God. Hij komt! Dat geeft hoop. Tegelijkertijd is het soms ook inspannend om die verwachting vol te houden. Wat zijn we dan gezegend als we elkaar daarin mogen bemoedigen. In de methode van de zondagsschool “Vertel het maar” las ik daarover een mooi stukje. In zijn toelichting op de lezing uit Lucas 1: 39-56, over Maria en Elisabeth, schrijft ds. Westerneng: “Drie maanden lang delen ze hun geloof in een verlossende God. Beiden geroepen door God, samen kinderen van Hem en gemeente van God. God laat mensen niet alleen worstelen met het kwetsbaar geloof in zijn verlossing. Kerk-zijn is Zijn wonder met elkaar delen”.

Uit de gemeente
Adri Cornelisse, Clausstraat 21, heeft inmiddels twee keer een chemokuur gehad. In januari moet duidelijk worden of de behandeling succesvol is geweest. Eventueel volgt er dan nog een behandeling.

Op 24 november is bij Rens en Jessica Jansen-Ruissen, Weelweg 15, een dochter geboren, Julie Maria. We feliciteren de trotse ouders en grootouders. Als gemeente bidden we dat Julie haar hemelse Vader mag leren kennen en Zijn Naam mag gaan belijden.

Marien en Lettie Hogendoorn, Dorpsstraat 130, zijn heel dankbaar voor alle blijken van medeleven van de afgelopen tijd. Ze vroegen om dit via het kerkblad te laten weten: “Langs deze weg willen wij een ieder hartelijk bedanken voor de vele kaarten, de welgemeende beterschapswensen, bezoekjes en attenties die wij mochten ontvangen tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis.”

Bijzondere collecte
Op zondag 16 december is de diaconiecollecte bestemd voor een bekend doel namelijk Stichting Voedselbank de Bevelanden in Goes. Zij verzorgen voedselpakketten voor de mensen in 5 gemeenten op de Bevelanden.
De hoofddoelstellingen zijn:
- tegengaan van verspilling van levensmiddelen
- tegengaan van armoede
- geen mensen in loondienst, 100% vrijwilligers
- er worden geen levensmiddelen ingekocht/verkocht, tenzij ze gesponsord worden
Van harte aanbevolen.

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand november in totaal € 453,95 opgebracht. Dat is inclusief € 113,65 voor het plaatselijk jeugdwerk. Verder zijn er 3 giften met een totaal bedrag van € 25,-- voor het bloemenfonds en een gift van € 20,-- ontvangen.
Alle gevers heel hartelijk dank.

Kerkomroep
We kregen bericht van de centrale kerkomroep organisatie (sIKN) dat er zondagmorgen 2 december een storing is geweest in de centrale computer, waardoor de dienst helemaal niet of gedeeltelijk kon worden beluisterd omdat er geen verbinding kon worden gemaakt. De uitzending vanuit de kerk is wel geslaagd en is er een archief aangemaakt, zodat de hele dienst wel vanuit dit archief beluisterd kan worden.

Verantwoording kerkbeheer
De giften over de maand oktober zijn € 745,25. Allen hartelijk dank hiervoor.

Koster
Eén van de kosters, Ronnie Karelse, heeft aangegeven, dat hij per 1 januari stopt. Voor zijn jarenlange inzet voor het gebouw zijn we hem bijzonder dankbaar.
Het gat dat achtergelaten wordt, zien we graag weer opgevuld. We hopen dat één of twee mensen (vrouw of man) zich bereid verklaren om samen met Jacco het koster zijn, op zich te nemen. Indien u interesse hebt, kunt u informatie krijgen bij Jacco van Houte of Leo Noordam.

Fietsenrekken
Bij de kerk staan fietsenrekken, die niet meer gebruikt worden door de mensen, die met de fiets naar de kerk komen. Daarom is er besloten deze te verwijderen. Mocht u daar bezwaren tegen hebben omdat u ze wel regelmatig gebruikt, dan kunt u dit kenbaar maken aan de kerkenraad.

Zondagschool "de Kindervriend"
De kinderen van de zondagschool worden de lichtdragers van God tijdens het kerstproject.
Zacharias, Maria, Elisabeth, Johannes en Jezus staan centraal.
5 grote kaarsen in de kerk staan symbool voor de betrokkenheid bij de gebeurtenissen rondom het blij en hoopvol uitzien naar de geboorte van Jezus.
Ieder zondag komt er meer licht bij.
Dat licht zullen de kinderen ook uitdragen op Kerstavond.
De geboorte van Jezus, de volmaakte Lichtdrager.

De leiding van de zondagsschool

Jeugdraad
Vrijdag 14 december is er een instuifavond. We gaan zwemmen. Het vertrek is om 18:45 uur vanaf "MeerWaarde".

De leiding

Inzameling postzegels en kaarten voor de zending
De inzamelbak staat in de wandelkerk. We hebben gemerkt dat er niet zoveel meer ingeleverd wordt. Vanaf nu zal de bak er staan van december tot februari en in de zomerperiode in augustus en september. Met de opbrengst kunnen projecten ondersteund worden. Als u het volgende voor ons heeft: heel graag!
- Ansichtkaarten (met of zonder postzegel), Anton Pieck kaarten, kaarten van Stichting Kinderpostzegels, geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten
- Postzegels
- Mobieltjes
- Cartridges

De zendingscommissie

Beroep aangenomen
Op zaterdag 1 december kwam het bericht dat ds. W.J. van de Griend uit Ouddorp het beroep van de Hervormde Gemeente Yerseke heeft aangenomen. Wij feliciteren de Hervormde Gemeente Yerseke met dit mooie bericht. We bidden dat ds. Van de Griend straks met vrucht zal mogen werken in Yerseke. Een intensieve tijd begint, waarin veel geregeld en gepland moet worden. Maar ook een tijd van geestelijke voorbereiding op een nieuwe verbintenis. We bidden ook voor de Gereformeerde Kerken van Ouddorp en Stellendam die hun predikant moeten loslaten.

Agenda
  9 december    10.00 uur  "MeerWaarde"  :  Jeugdkerk
10 december    18.45 uur  "MeerWaarde"  :  Catechisatie
11 december    19.30 uur  "MeerWaarde"  :  Bijbelkring
14 december    18.45 uur  "MeerWaarde"  :  Instuif van de Jeugdraad
17 december    18.45 uur  "MeerWaarde"  :  Catechisatie
19 december    19.30 uur  "MeerWaarde"  :  Passage, Kerstviering

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 14 december inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).                                                                                               

Met een hartelijke groet,
ds. Dierx